สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายธนากร  ใจเที่ยง
 
1. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  โชติระโส
2. เด็กหญิงศิวพร  วรัญชัยกุล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เชื่อมพงษ์
2. นางสาวนันทวรรณ  โอดสู
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐินีย์  คิดรอบ
2. นางสาวณิชาภัทร  ไชยณรงค์
3. นางสาวสุภกัญญา  สวามิชัย
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา  ขันรักษา
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วระหัน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิชยุตม์  แก้วเงิน
2. เด็กชายศิวกร  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  แก้วระหัน
2. นางเบญจวรรณ  ยศกลาง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จงบวกกลาง
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คำนอก
 
1. นายวิษธร  อันทราสี
2. นายพงศธร  ส้มสาย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวอนุสรา  เพ็ญสุข
2. นางสาวอังศุมารินทร์  ส่อนราช
 
1. นางสาวณิรัชดา  จันทรมะโน
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม