สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนากร  หนองสิมมา
 
1. นางสาวนันทวรรณ  โอดสู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวพัชร  คำมะปะนา
 
1. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรนิชา  มีศิลป์
 
1. นางศิริมา  กิ่งโพธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรธิดา  บัวสำราญ
2. นางสาวสกาวรัตน์  หงษ์ทอง
 
1. นางปราณี  ธีระพิทยาตระกูล
2. นางเบญจวรรณ  ยศกลาง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัชวาลย์วงศ์
 
1. นางปราณี  ธีระพิทยาตระกูล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภัทรา  มุ่งกรอกกลาง
 
1. นางนัฏฐา  แต่งพลกรัง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายจิตติกานต์  คะเนนอก
2. นางสาวรพีพรรณ  แสงศรี
 
1. นางสาวนัฏฐา  แต่งพลกรัง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณีรนุช  นิลพลกรัง
 
1. นางสาวชุติมา  เคลื่อนกลาง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภูริณี  พิมายนอก
 
1. นายอาทิตย์  มาสวนจิต
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญกมล  ยังกลาง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉิมนอก
3. เด็กหญิงเมรดาภา  เรียงใหม่
 
1. นางสาวธนารี  จู๋ในเมือง
2. นางสาวกาญจณา  ขอฟุ้งกลาง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวจันทราทิพย์  นาคดี
2. นางสาวชมพูนุช  คำกำพุฒิ
3. นางสาวปัทมาภรณ์  โชตินอก
4. นางสาวรัชญา  คำชาลี
5. นางสาวสุวิตา  สีสุวอ
 
1. นายเอกนรินทร์  ประเสริฐ
2. นางสาวณัฐนันท์  ชำนาญ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมินทร์  คำทะนี
 
1. นางสาวศิริญญา  ภิญโญ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  วรรธนะสุพร
 
1. นายเจนวิทย์  ศิริเกตุ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.51 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ขออยู่กลาง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศิริหมั่น
 
1. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
2. MissLi    Xuejiao
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.17 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  ศีลา
2. นางสาวอนงค์นาถ  เนตรกระจ่าง
 
1. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
2. นายพีรวุฒิ  ขอบแก้ว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.3 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชราภรณ์  จ่าคำ
2. นางสาวสุชาดา  ศิริมั่น
 
1. นางสาวณิรัชดา  จันทรมะโน
2. นางสาวจินตหรา   สร้อยกลาง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70.1 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวเกศยามนต์  บุตรชานนท์
2. นางสาวเบญญาภา  เกาะสังข์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวจินตหรา   สร้อยกลาง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทวัฒน์   พ่วงสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสา  พิมพา
3. นางสาวปิยวรรณ  มาตบัณดิษฐ
4. นางสาวสุธาศิณี  รัตนวิจิตร
5. นางสาวอรพิมพ์  บุญสวา
 
1. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
2. นางสาวรักสุดา  สุคำวัน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  มาร์แชล
2. เด็กหญิงนิตยา  นานอก
 
1. นายศราวุธ  พรศรี
2. นายมนูญ  มูลบุญ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.47 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทักษิณ  จูงกลาง
2. นายพัชรวิทย์  ปาปะเก
3. นายพันวรรษา  แสงศาลา
4. นายภาคภูมิ  กุนอก
5. นายศุภกร  พัชรมุสิก
6. นายอมรเทพ  อูปแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์  ชมภู่
2. นายศราวุธ  คนสนิท
3. นายบุญยวัตร  คำศิริ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  โลหากาศ
2. นางสาวธนภรณ์  ชีวะไชยวรรณ
3. นายศักรินทร์  ผลกลาง
 
1. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
2. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวขวัญนภา  กอกลาง
2. นางสาวพัชรพร  หร่ายณรงค์
3. นางสาวสุพรรณษา  นิ่มละมูล
 
1. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เดือนกลาง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวนัย  ยอดนอก
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ไตรภูมิ
 
1. นายฤทธิรุทธ  รุ้งพิมาย
2. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวธัญรดา  ภักดีแก้ว
2. นายปภาวิน  ลุนศรี
 
1. นายฤทธิรุทธ  รุ้งพิมาย
2. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันฐพร  พลดอน
2. นางสาวพณิตา  ศรีจรัส
 
1. นายธีระพัฒน์  บุราณรมย์
2. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง