สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ลุ่มนอก
2. นางสาวชุติมา  ประชากลาง
3. เด็กหญิงณพชร  มั่นวาจา
4. เด็กหญิงตติยา  บ่อกลาง
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  จันทร์สา
6. นายธีระศักดิ์  เดชพลกรัง
7. นายนิรุต  ขอมอบกลาง
8. เด็กชายภานุวัฒน์  ปะริวันตา
9. เด็กชายสรวิชญ์  ฝอฝน
10. เด็กชายสิรดนัย  บัวโรย
 
1. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
2. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ถินกลาง
2. นางสาวกัลยาภรณ์  จีนกลาง
3. นางสาวกิตติยา  ศรีนอก
4. นายขวัญชัย  ทองเพิ่ม
5. นายจิรานุวัฒน์   ปะระทัง
6. นายธนากร  พงษ์เพชร
7. นางสาวธิดามาศ  ศรีนอก
8. นายธีรวัฒน์  เสียดกำมัง
9. นางสาววรัญญา  กนกพรพรรณ
10. นายเจษฎา  ลื่นกลาง
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินทิพย์  ศรีสถาปัตย์
2. นางสาวฉัตรธิดา  บัวสำราญ
3. นางสาวชนิสรา  พลราช
4. นางสาวญาณิศา  นิยมชื่น
5. นางสาวณัฐกมล  ใหญ่ล้ำ
6. นางสาวนันทวัน  แสนทวีสุข
7. นางสาวนิศารัตน์  บำรุงกลาง
8. นางสาวบัณฑิตา  อาวุธนอก
9. นางสาวพรพรรษา  ขยันกลาง
10. นางสาวภรทิพย์  แคกลาง
11. นางสาววรรณิภา  ดินขุนทด
12. นางสาวสโรชา  มีศิลป์
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นายบวรเดช  ประหุน
4. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  นราจันทร์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  สอนมัง
2. นางสาวคริสตินา  เพ็ชรนอก
3. นางสาวจิระนันท์  อ่อนนอก
4. นางสาวจุฑาทิพย์  จงนอก
5. นางสาวณัฏฐนิช  สุมินทนะ
6. นายทนงศักดิ์  ชาญนอก
7. นางสาวนภาพร  แวงมั่ง
8. นางสาวนิตยา  ศรีนอก
9. นายปฏิภัทร  ขอด่านกลาง
10. นางสาวประภัทศิริ  ประจันทะศรี
11. นางสาวศิรินภา  ประสิทธิ์นอก
12. นางสาวสิริรัตน์  แขสันเทียะ
13. นางสาวสุนิตา  บุญมา
14. นางสาวอมลวรรณ  เพ็งลองตอง
15. นางสาวอริสา  ทองดี
16. นางสาวอุ้มบุญ  ชื่นนอก
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นายไพรัช  เชื้อประทุม
4. นายพงษ์พิพัฒน์  ด้วงจุมพล
5. นางสาวดวงจันทร์  นามแสง