สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงมนต์นภา   ปักเขตานัง
 
1. นางดวงมาลา  จาริชานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปานรพี   วงมามี
 
1. นางดวงมาลา  จาริชานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอรอุมา  ทับสุขา
 
1. นางดวงมาลา  จาริชานนท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 23.38 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพีรภัทร  กาดนอก
2. เด็กชายวิชากร  โชตินอก
 
1. นางสาวรุจิรา  จันทร์ศรีหา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ผาผง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐภพ   สินทบ
2. เด็กชายพันธกาญจน์   ดอกไม้
 
1. นางสาวเพียงพงษ์  วิเชียรศาสตร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 8 1. นางสาววรรณิษา   ประกอบ
2. นางสาวอรอุมา   บุญเมือง
 
1. นายฐาปกรณ์  โชติพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงวีรนุช   ทบซิน
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวศิริวรรณ   โกสุมภ์
 
1. นางสาวชมพูนุท   ทองสาย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนภัสสร  จินารักษ์
2. เด็กหญิงภัทรมน  ทันมา
 
1. นางสุภาพร  เกษนอก
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัญญ์วรา   ขามกิ่ง
2. เด็กชายธนดล   ชินคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายศุภวิชญ์   คำวิเชียร
2. นางสาวเพ็ญนภา   ทุมนานอก
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญจนพร   ก้อนคำ
2. เด็กชายชิษณุพงษ์   มะลิลื่น
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐาปกรณ์   แซ่เล้า
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์   สีฝ่าย
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรติ   พลรู้
2. เด็กหญิงจิราภา   อุตะมะ
3. เด็กหญิงธนัญญา  แคนครอง
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
2. นางเกสร  ทองพรมราช