สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญจนพร   ก้อนคำ
2. เด็กชายชิษณุพงษ์   มะลิลื่น
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐาปกรณ์   แซ่เล้า
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์   สีฝ่าย
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร