สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคงฤทธิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงอมรวรรณ  คนหลัก
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ขำตาเถร
 
1. นางสาวรัชนี  ปาปะเก
2. นางกมลชนก  คล่องขยัน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นายทรงยศ  พิมอุบล
2. นางสาวปิยะธิดา  จันทรเนตร
3. นางสาวรสสุคนธ์  ชิดนอก
 
1. นางสาวณัฐพร  มงคล
2. นางกมลชนก  คล่องขยัน