สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 -    
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปาริชาต  จุ่นหัวโทน
 
1. นางสาวประกายดาว  บุญแย้ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 1. นางสาวบังอร  ทิดี
 
1. นางสาวปานตา  นรินยา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวจันทร์เจ้า  แก้วเกิด
 
1. นางสาวปานตา  นรินยา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเมธา  กัลยาณรุง
 
1. นางสาวปานตา  นรินยา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวเกศรินทร  ทับทัน
 
1. นางสาวปานตา  นรินยา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โยธารัตน์
2. เด็กหญิงธิชาดา  พุดจอน
3. เด็กหญิงปรัชญาณี  ธาตะนะ
 
1. นางสาวประกายดาว  บุญแย้ม
2. นางสาวโสรยา  พอกพูน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวยุนันท์  อินทร์นอก
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  นานประโคน
 
1. นายสุริยน  มาเบ้า
2. นางสาวโสรยา  พอกพูน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวพรรณวิภา  จันทร์จำนงค์
2. นางสาวรัตนาพร  ธาตะนะ
3. นางสาววรวรรณ  ขุนองค์
4. นางสาวสุภาวรรณ  พับครบุรี
5. นางสาวสุรัมภา  ธาตะนะ
 
1. นางสาวนุชจรี  โสภัณฑ์
2. นางสาวประกายดาว  บุญแย้ม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 6 1. นายกฤษณะ  แก้วกล้า
 
1. นางสาววีรญา  นรารัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พันศรีเมือง
2. นายคมชาญ  ผันจังหรีด
 
1. นางสาวนุชจรี  โสภัณฑ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ภูเพา
2. นายอัครพล  โตนน้ำขาว
 
1. นางสาวนุชจรี  โสภัณฑ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกษเกษร
3. เด็กชายชิณวัตร  เพ็งสระเกษ
4. นางสาวณิชกานต์  คนหลัก
5. เด็กชายธนภัทร  เสาร์พิมาย
6. เด็กชายธนาดุล  อุดมพันธ์
7. เด็กชายนันทกร  ทองเขียว
8. เด็กหญิงมุฑิตา  สมมิตร
9. เด็กชายวยุนันท์  อินทร์นอก
10. เด็กชายเสริมศักดิ์  ลีสระบุตร
 
1. นางสาวมณีนุช  ทำกิน
2. นายเบ็ญกาย  ต่วนไธสง
3. นางสาวโสรยา  พอกพูน
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  เจริญ
2. เด็กชายชวัลภัทร  แจกเกาะ
3. เด็กหญิงธนภร  รอดวินิจ
4. เด็กชายธราเทพ  โตนน้ำขาว
5. เด็กชายธีรเดช  ศักดารัตน์
6. เด็กหญิงภัทรวดี  เพ็งสระเกษ
7. เด็กหญิงวริศรา  นามวงศ์
8. เด็กชายสมประสงค์  คนหลัก
9. เด็กชายสุรวิทย์  ชิณวงศ์
10. เด็กหญิงอุดมพร  ศรีม่วงกลาง
 
1. นางสาวมณีนุช  ทำกิน
2. นายไมตรี  วงศ์พัฒนชัย
3. นางสาวประกายดาว  บุญแย้ม
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 -1 -    
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายวชิระ  บุญอุ้ม
2. นายโสภณ  สังข์ทุ่ง
 
1. นางสาวมณีนุช  ทำกิน
2. นายเบ็ญกาย  ต่วนไธสง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักริน  จงอยู่กลาง
 
1. นางสาวรัชนี  ปาปะเก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  รัชตเมธากุล
 
1. นายไมตรี  วงศ์พัฒนชัย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายปรเมศวร์  โม้มกลาง
 
1. นางสาวรัชนี  ปาปะเก
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชลทิตย์  โม้มกลาง
 
1. นายไมตรี  วงศ์พัฒนชัย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทธ์  หลอมทองหล่อ
 
1. นางสาวรัชนี  ปาปะเก
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณชาติ
 
1. นางสาวรัชนี  ปาปะเก
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 45.2 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสวรรยา  สมนอก
 
1. นางสาวสุภาพรรณ์  หลงทะเล
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคงฤทธิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงอมรวรรณ  คนหลัก
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ขำตาเถร
 
1. นางสาวรัชนี  ปาปะเก
2. นางกมลชนก  คล่องขยัน
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นายทรงยศ  พิมอุบล
2. นางสาวปิยะธิดา  จันทรเนตร
3. นางสาวรสสุคนธ์  ชิดนอก
 
1. นางสาวณัฐพร  มงคล
2. นางกมลชนก  คล่องขยัน
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์  ชุชิต
2. เด็กหญิงวิภาพรรณ  จันทร์จำนงค์
 
1. นางสาวกนกกร  เรืองเกษม
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวปรารถนา  ชัยชนะ
2. นายวิสุทธิ์   อันวิเศษ
 
1. นางสาวกนกกร  เรืองเกษม
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายณรงชัย  บรรจงนอก
2. เด็กชายสุคนธ์  เกตุกลางดอน
 
1. นางสาวกนกกร  เรืองเกษม
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมสัน  อ่วมน่วม
2. นายคฤหาสน์  กิจจา
3. นายสหรัส  สิงคะนอง
 
1. นายเบ็ญกาย  ต่วนไธสง
2. นางสาวกนกกร  เรืองเกษม