สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวจันทร์เจ้า  แก้วเกิด
 
1. นางสาวปานตา  นรินยา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวเกศรินทร  ทับทัน
 
1. นางสาวปานตา  นรินยา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พันศรีเมือง
2. นายคมชาญ  ผันจังหรีด
 
1. นางสาวนุชจรี  โสภัณฑ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ภูเพา
2. นายอัครพล  โตนน้ำขาว
 
1. นางสาวนุชจรี  โสภัณฑ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นายทรงยศ  พิมอุบล
2. นางสาวปิยะธิดา  จันทรเนตร
3. นางสาวรสสุคนธ์  ชิดนอก
 
1. นางสาวณัฐพร  มงคล
2. นางกมลชนก  คล่องขยัน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวปรารถนา  ชัยชนะ
2. นายวิสุทธิ์   อันวิเศษ
 
1. นางสาวกนกกร  เรืองเกษม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายณรงชัย  บรรจงนอก
2. เด็กชายสุคนธ์  เกตุกลางดอน
 
1. นางสาวกนกกร  เรืองเกษม