สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายวชิระ  บุญอุ้ม
2. นายโสภณ  สังข์ทุ่ง
 
1. นางสาวมณีนุช  ทำกิน
2. นายเบ็ญกาย  ต่วนไธสง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายปรเมศวร์  โม้มกลาง
 
1. นางสาวรัชนี  ปาปะเก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณชาติ
 
1. นางสาวรัชนี  ปาปะเก
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์  ชุชิต
2. เด็กหญิงวิภาพรรณ  จันทร์จำนงค์
 
1. นางสาวกนกกร  เรืองเกษม