สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงแพรพลอย  เสริมรัมย์
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 14 1. นางสาวรุจิรัตน์  เกลียวสีนาค
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลักขณา  เกษร
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวธัญวรัตม์  รัตนวิโรจน์
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทธาสินี  รัตนชาติวิเชียร
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกานต์พิชชา  เตียสกุล
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงวาริศา  แช่มรัมย์
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวจิตพิศุทธิ์  ศรีทัศน์
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงชมพูนุท  หิรัญวรรณ
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวหัสยา  เพชรจอม
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง