สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติยา  คูประทุมศิริ
2. เด็กหญิงนิชนิภา  วรกิตสิทธิสาธร
3. เด็กหญิงรินรดา  รอดพ้น
 
1. นางสาวไหมหมูล  เทพทอง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐนิชา  ชัยศรีพิพัฒน์
2. นางสาวนัชชา  เอื้อสุวรรณา
3. นางสาวอินทิรา  วุสันเทียะ
 
1. นางสาวไหมหมูล  เทพทอง