สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40.75 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพงศ์พศิน  หรูประเสริฐดล
 
1. นางสาวจิราพร  สมมาสี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 44.5 เข้าร่วม 8 1. นายชยพัฒน์  มาบรรดิษฐ์
 
1. นายยิ่งยศ  ซ่อมจันทึก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอนน  จงร่างกลาง
 
1. นางสาวฉัตรนภา  โพธิ์ชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปิยะธิดา  ประภาภูวมาส
 
1. นางสาวธัญญา  สง่าสันเทียะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.25 เข้าร่วม 7 1. นายธีร  เบ้าสาทร
2. นายยุทธสาริน  แก้วเขียว
3. นางสาวลลิลทิพย์  อัศววิมลนันท์
 
1. นายไกรกานต์  ประดับลาย