สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอนงค์พิชชา  ผิวงาม
 
1. นางสาวชนากานต์  สุดหอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวชนกชน  คงสุข
 
1. นางสาวชนากานต์  สุดหอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เลา
 
1. นางศลิษา  โสภณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐธิดา  นิติเกษตรสุนทร
 
1. นางฉวีวรรณ  สงทะเล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายธราธร  พูนสินรุ่งโรจน์
2. เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา
3. เด็กหญิงสิริรัชฎา  เขียวสนาม
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  จุลกะเศียน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฑุลิกา  ชื่นชมศาสตร์
2. เด็กหญิงสิทธิลักษณ์  หลักหาญ
 
1. นายนุกูล  ยนพิมาย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐนิชา  ชัยศรีพิพัฒน์
2. นางสาวนัชชา  เอื้อสุวรรณา
3. นางสาวอินทิรา  วุสันเทียะ
 
1. นางสาวไหมหมูล  เทพทอง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายปุญญพัฒน์  ศรีตระกูล
2. นายอิทธิราช  รุมกระโทก
 
1. นางนฤมล  ยิ่งปัญญาธิกุล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายสรวิศ  อง
2. นายเมกวิน  เมธีวรรณกุล
 
1. นายสมเกียรติ  ภู่เกิดชายทะเล