สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนินาถ  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงธัญมน  ซึ่งพรหม
 
1. นางสาวกานต์  ตระกูลบุญ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายพิศิษฐ์  สัมพันธวงศ์
2. นายอภิภู  สุทธิเจริญกุล
 
1. นางสาวกานต์  ตระกูลบุญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิปปสิทธิ์  แช่มเมืองปัก
2. เด็กชายสุทธิรัก  ดกกลาง
 
1. นายยุรนันท์  ศรีสุระ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. นางสาวนิศาภัทร์  ศิริรัชธนานนท์
2. นางสาวอัครมณี  สุขขาวพงศ์
 
1. นางสาวกานต์  ตระกูลบุญ