สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวชลดา  เพ็ญวิสาภาพพงษ์
 
1. นางศลิษา  โสภณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริปรียาพร  คงสงวนวงษ์
 
1. นางศลิษา  โสภณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายพงษ์บดินทร์  เครื่องกลาง
 
1. นางคนึงสุข  แก้ววิชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวมนต์ทิชา  เสวะนา
2. นางสาวอัญชิสา  บุญสะอาด
 
1. นางสุนันต์  ทินกระโทก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนโชติ  มงลชาติ
 
1. นางอาภาพรรณ  เพ็ชร์สงคราม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงชินานันท์  สิริรักษ์ธนาดี
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุตรซวง
3. เด็กชายธราเทพ  กาหล่ำ
4. เด็กหญิงปาณิสรา  พุฒทอง
5. เด็กหญิงลักขณา  เกษร
 
1. นางสาวสกุณา  สำเนียงใหม่
2. นางสาวสายสุนีย์  ใจกล้า
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวปภาวรินท์  นิมาลา
2. นางสาวสุนิษา  แดงสุข
 
1. นายสายัณห์  วีระพันธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 14 1. นางสาวรุจิรัตน์  เกลียวสีนาค
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวธัญวรัตม์  รัตนวิโรจน์
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทธาสินี  รัตนชาติวิเชียร
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงวาริศา  แช่มรัมย์
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวจิตพิศุทธิ์  ศรีทัศน์
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงชมพูนุท  หิรัญวรรณ
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวหัสยา  เพชรจอม
 
1. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิติวัสส์  ภวภูตานนท์
2. นางสาวนาตยา  ลักษมีเศรษฐ
3. นายภัทรพล  ภัทรบัญชา
4. นางสาวภัทรภร  หาคุ้มคลัง
5. นางสาวอภิสรา  อุโฆษไตรภพ
 
1. MissJanette  Daguailanea
2. นางเมทิณี  รามมะเริง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติยา  คูประทุมศิริ
2. เด็กหญิงนิชนิภา  วรกิตสิทธิสาธร
3. เด็กหญิงรินรดา  รอดพ้น
 
1. นางสาวไหมหมูล  เทพทอง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนินาถ  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงธัญมน  ซึ่งพรหม
 
1. นางสาวกานต์  ตระกูลบุญ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายพิศิษฐ์  สัมพันธวงศ์
2. นายอภิภู  สุทธิเจริญกุล
 
1. นางสาวกานต์  ตระกูลบุญ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิปปสิทธิ์  แช่มเมืองปัก
2. เด็กชายสุทธิรัก  ดกกลาง
 
1. นายยุรนันท์  ศรีสุระ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. นางสาวนิศาภัทร์  ศิริรัชธนานนท์
2. นางสาวอัครมณี  สุขขาวพงศ์
 
1. นางสาวกานต์  ตระกูลบุญ