สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวธัญญารัตน์  ทรงประโคน
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 7 1. นางสาวนพรัตน์  ภุมไธสง
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกานณรงค์  ใจดี
2. เด็กหญิงกิตติวรา  วรรณพงษ์
3. เด็กหญิงจริยา  เกิดทรัพย์
4. เด็กหญิงจอยรุจี  แก้วเรือง
5. เด็กชายจักรี  ประจิตร์
6. เด็กหญิงจันทกานต์  หาญสูงเนิน
7. เด็กชายชยณัฐ  ลพพื้น
8. เด็กชายณัฐวัตร  เทินสะเกษ
9. เด็กชายณัฐวิโรจน์  สิงห์พรม
10. เด็กหญิงตะวัน  แซ่ตัง
11. เด็กหญิงทยิดา  ไปไหน
12. เด็กหญิงธนพร  รักชาติ
13. เด็กหญิงธนภรณ์  เสนสกุล
14. เด็กหญิงปณิดา  ภูพันดุง
15. เด็กหญิงปณิตา  อินทร์กิ่ง
16. เด็กหญิงพรธิดา  พรมพันธ์ใจ
17. เด็กหญิงพัชรพร  บอกขุนทด
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วจันอัด
19. เด็กหญิงพิมพ์วิกา  แมมขุนทด
20. เด็กชายภานุพงษ์  ปอสูงเนิน
21. เด็กชายภูธเนศ  คงนาลึก
22. เด็กหญิงรจนา  เสาสิริ
23. เด็กชายรังสิมันตุ์  พุ่มจันทร์
24. เด็กหญิงวรัญญา  ผึ่งสูงเนิน
25. เด็กหญิงศศิธร  แตงสูงเนิน
26. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทิพเนตร์
27. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์ชาติ
28. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แฟนพิมาย
29. เด็กชายสุริยา  ฝาชัยภูมิ
30. เด็กหญิงสุวรรณา  การสร้าง
31. เด็กหญิงหาดทราย  โกลนโคกกรวด
32. เด็กหญิงอนันตญา  หุ่มขุนทด
33. เด็กชายอนุพงศ์  บินขุนทด
34. เด็กชายอนุวัฒน์  กสิประกอบ
35. เด็กชายอริชย์  ชีวาจร
36. เด็กหญิงเกศรินทร์  ม่วงเรือน
37. เด็กชายเฉลิมชัย  พะลี
38. เด็กชายเตชสิทธิ์  ตระการวณิชยกุล
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประเสริฐจันทึก
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตาติย์
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  เตื่อยจันทึก
2. นางสาวณัฐริกา   บรรลุสันต์
3. นายณัฐวุฒิ  ทองดีนอก
4. นางสาวทยิดา   พยุงสันเทียะ
5. นายนพรัตน์  จันทร์เอี่ยม
6. นางสาวปนัดดา   บังพิมาย
7. นายปัญญาวุฒิ  กัญพงษ์
8. นางสาวพรพิมล   มูลสันเทียะ
9. นางสาวมนทิชา   โพธิ์นอก
10. นางสาวมนภรณ์  เดนจันทึก
11. นางสาวรัชนีกรณ์  เพลิดขุนทด
12. นางสาวรุ่งนภา  หอมมาลา
13. นางสาวลีลาวดี   จานนอก
14. นายศักดิ์สิทธิ์   นิลสนิท
15. นางสาวศิรินภา   อ่วมสันเทียะ
16. นายสมหมาย   แคบขุนทด
17. นางสาวสายทอง   เมฆขุนทด
18. นางสาวสิราพร   แสงนอก
19. นางสาวสิริกัญญา   เกตุศิริ
20. นางสาวสุพัตรา   ริมไธสง
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม