สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายพงศกร  ทำพลกรัง
2. เด็กชายวรายุส  ยาจันทึก
 
1. นางสาวจิรัชญา  ล้อกลาง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นายกิตติศักดิ์  รัตนรักษ์
2. นายทัศนัย  ตังตา
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพร  สุริการ
2. เด็กชายภวัต  โข่ค้างพลู
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นายรัชชานนท์  เพียซ้าย
2. นายศิวกร  เพิงพรรณ์
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสันติภาพ  กิตติเวทยานุสรณ์
2. นายสิทธิพงษ์  นาโพธิ์
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัตร  เมฆขุนทด
2. เด็กชายพลายงาม  กิตติเวทยานุสรณ์
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุกูล  ทวยไธสง
2. นายเกียรติภูมิ  พิสุทธิ์
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด