สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายธันยบูรณ์  มุมขุนทด
 
1. นางสาวปราณี  งามดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ทองดีนอก
 
1. นางสาวชุตธิมา  ชดขุนทด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุนิสา  ปิติทโน
 
1. นางสุนิสา  ศรีรักษา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิรประภา  เบขุนทด
 
1. นางสาวชุตธิมา  ชดขุนทด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอลิษา  เข็มรัตน์
 
1. นางสุนิสา  ศรีรักษา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวรวิภัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสุนิสา  ศรีรักษา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  เวสูงเนิน
2. นางสาวนิจวรีย์  กุหลาบศรี
3. นางสาววิไลรัตน์  เดียมขุนทด
 
1. นางสิรัญญา  โอดพัฒ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 24.29 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐนันท์  คำมีภา
2. เด็กชายอนันตชัย  บำรุงไร่
 
1. นายอุดม  ศรีขันธ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปรารถนา  ดวงจิตร์
2. เด็กหญิงศิรินภา  พลสิทธิ์
 
1. นายบรรเจิด  ภูมิโคกรักษ์
2. นางสาวบุญเรือน  ทวีสุข
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณภักดิ์ศา  สุกิจพงษ์
 
1. นางรุ่งฤดี  อัดอั้น