สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรวุธ  หาญคงนอก
 
1. นางสาวจิรัชญา  ลือกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงศศิประภา  โทขุนทด
2. เด็กหญิงสุปราณี  ทองทรวง
 
1. นางสาวจิรัชญา  ลือกลาง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สัพโส
2. เด็กชายอภิชาติ  เติมพันธ์
 
1. นางปรานอม  ไกรสุทธา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายกลวัชร  คุมขุนทด
2. นางสาวนิพาดา  เพียซ้าย
 
1. นางปรานอม  ไกรสุทธา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 7 1. นางสาวนพรัตน์  ภุมไธสง
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลักษณา  รักษากูล
 
1. นางรุ่งฤดี  อัดอั้น
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญฤดี  โชติสูงเนิน
2. นางสาวชาลิสา  นาบำรุง
3. นางสาวณัฐริกา  เวสูงเนิน
 
1. นางสาวปราณี  งามดี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายพงศกร  ทำพลกรัง
2. เด็กชายวรายุส  ยาจันทึก
 
1. นางสาวจิรัชญา  ล้อกลาง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพร  สุริการ
2. เด็กชายภวัต  โข่ค้างพลู
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  แก่งสันเทียะ
2. นางสาวศิริวรรณ  ลาวใหม่
3. นางสาวสุนิสา  ฝอยทองตะคุ
 
1. นางสาวจีรพรรณ  สีเมฆ