สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรทิปต์  ศิลาอาจ
2. เด็กชายพีรพล  อินทกูล
 
1. นางสาวชุตธิมา  ชดขุนทด
2. นางสุนิสา  ศรีรักษา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  พันธุมาศ
 
1. นางสาวชุตธิมา  ชดขุนทด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวใบเฟิร์น  เปรุนาวิน
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศรสวรรค์  ทิวาชัย
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัชดาวรรณ  พรหมพันใจ
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจาวรรณ  เนียมใย
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวธัญญารัตน์  ทรงประโคน
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกานณรงค์  ใจดี
2. เด็กหญิงกิตติวรา  วรรณพงษ์
3. เด็กหญิงจริยา  เกิดทรัพย์
4. เด็กหญิงจอยรุจี  แก้วเรือง
5. เด็กชายจักรี  ประจิตร์
6. เด็กหญิงจันทกานต์  หาญสูงเนิน
7. เด็กชายชยณัฐ  ลพพื้น
8. เด็กชายณัฐวัตร  เทินสะเกษ
9. เด็กชายณัฐวิโรจน์  สิงห์พรม
10. เด็กหญิงตะวัน  แซ่ตัง
11. เด็กหญิงทยิดา  ไปไหน
12. เด็กหญิงธนพร  รักชาติ
13. เด็กหญิงธนภรณ์  เสนสกุล
14. เด็กหญิงปณิดา  ภูพันดุง
15. เด็กหญิงปณิตา  อินทร์กิ่ง
16. เด็กหญิงพรธิดา  พรมพันธ์ใจ
17. เด็กหญิงพัชรพร  บอกขุนทด
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วจันอัด
19. เด็กหญิงพิมพ์วิกา  แมมขุนทด
20. เด็กชายภานุพงษ์  ปอสูงเนิน
21. เด็กชายภูธเนศ  คงนาลึก
22. เด็กหญิงรจนา  เสาสิริ
23. เด็กชายรังสิมันตุ์  พุ่มจันทร์
24. เด็กหญิงวรัญญา  ผึ่งสูงเนิน
25. เด็กหญิงศศิธร  แตงสูงเนิน
26. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทิพเนตร์
27. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์ชาติ
28. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แฟนพิมาย
29. เด็กชายสุริยา  ฝาชัยภูมิ
30. เด็กหญิงสุวรรณา  การสร้าง
31. เด็กหญิงหาดทราย  โกลนโคกกรวด
32. เด็กหญิงอนันตญา  หุ่มขุนทด
33. เด็กชายอนุพงศ์  บินขุนทด
34. เด็กชายอนุวัฒน์  กสิประกอบ
35. เด็กชายอริชย์  ชีวาจร
36. เด็กหญิงเกศรินทร์  ม่วงเรือน
37. เด็กชายเฉลิมชัย  พะลี
38. เด็กชายเตชสิทธิ์  ตระการวณิชยกุล
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประเสริฐจันทึก
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตาติย์
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  เตื่อยจันทึก
2. นางสาวณัฐริกา   บรรลุสันต์
3. นายณัฐวุฒิ  ทองดีนอก
4. นางสาวทยิดา   พยุงสันเทียะ
5. นายนพรัตน์  จันทร์เอี่ยม
6. นางสาวปนัดดา   บังพิมาย
7. นายปัญญาวุฒิ  กัญพงษ์
8. นางสาวพรพิมล   มูลสันเทียะ
9. นางสาวมนทิชา   โพธิ์นอก
10. นางสาวมนภรณ์  เดนจันทึก
11. นางสาวรัชนีกรณ์  เพลิดขุนทด
12. นางสาวรุ่งนภา  หอมมาลา
13. นางสาวลีลาวดี   จานนอก
14. นายศักดิ์สิทธิ์   นิลสนิท
15. นางสาวศิรินภา   อ่วมสันเทียะ
16. นายสมหมาย   แคบขุนทด
17. นางสาวสายทอง   เมฆขุนทด
18. นางสาวสิราพร   แสงนอก
19. นางสาวสิริกัญญา   เกตุศิริ
20. นางสาวสุพัตรา   ริมไธสง
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสันติภาพ  กิตติเวทยานุสรณ์
2. นายสิทธิพงษ์  นาโพธิ์
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัตร  เมฆขุนทด
2. เด็กชายพลายงาม  กิตติเวทยานุสรณ์
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุกูล  ทวยไธสง
2. นายเกียรติภูมิ  พิสุทธิ์
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคคนางค์  วงษ์สีดา
2. เด็กหญิงรพีภัทร  แพวขุนทด
3. เด็กหญิงอมราวดี  ปัดถามา
 
1. นางสาวจีรพรรณ  สีเมฆ