สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิยารัชต์  วิรินโท
 
1. นางสาวพุทธวรรณา  จันทร์นามอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวรุศิตา  กลิ่นภู่
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เกตุก่อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สอนนอก
 
1. นางสาวพุทธวรรณา  จันทร์นามอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัสญา  อุบลเผื่อน
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เกตุก่อ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐพร  สิทธิสน
2. นางสาวทัศนาชล  กองพันธ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เกตุก่อ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14.25 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชนพัฒน์  จันทมาศ
 
1. นายจิรภาส  กีบสันเทียะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 6 1. นายเจษฎา  นาโศรก
 
1. นายจิรภาส  กีบสันเทียะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิชสรา  ทองสา
2. นายศุภกร  พวงจำปา
 
1. นางศิริรัตน์  ถอยกระโทก
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปิยพร  เทียบบำรุง
 
1. นายจิรภาส  กีบสันเทียะ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปริญญาภรณ์  วิชัยดิษฐ
 
1. นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพัชจิระภรณ์  ภาคนอก
2. เด็กหญิงวิริษา  เทินสระเกษ
 
1. นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายจิรชัย  สายเที่ยงแท้
 
1. นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นารถสิทธิ์
 
1. นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธาพร  สิงห์ลอ
 
1. นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรัตน์  บำรุงกิจ
 
1. นายจิรภาส  กีบสันเทียะ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงคงสุข  สินสิบ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  แฝงด่านกลาง
3. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  สุวรรณคล้าย
 
1. นางสาวชนิดาพร   พานิคม
2. นางสาวพรพิมล  เขื่อนแก้ว
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 9 1. นางสาวรุศิตา  กลิ่นภู่
2. นางสาวศิวารักษ์  คำมี
3. นางสาวอรทัย  เพื่อนรัมย์
 
1. นางสาวชนิดาพร   พานิคม
2. นายรังสรรค์  กรีกูล
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 5 1. เด็กชายนักรบ  อมฤต
2. เด็กชายสราวุธ  เทินสระเกษ
3. เด็กชายแก้วนที  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวพรพิมล  เขื่อนแก้ว
2. นางทวี  ภวภูตานนท์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงการะเกด  ใหญ่กระโทก
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  นรสิงห์
3. เด็กหญิงรินรดา  มณีคุ้ม
 
1. นางชฎาพร  แสงศรีจันทร์
2. นางสาววรินดา  ศรีพุทธา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรรชัย  กระจงจิตร
2. นางสาวศศิวรรณ  สนทอง
3. นายอรรถพล  เมฆฉาย
 
1. นางชฎาพร  แสงศรีจันทร์
2. นางสาววรินดา  ศรีพุทธา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  จาดอุไร
2. เด็กชายอุรุธนา  แสนศิลา
 
1. นายรังสรรค์  กรีกูล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉัตรยาพร  โคตรเวียง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพกสูงเนิน
3. เด็กหญิงพัชรมัย  ไฝชอบ
4. เด็กหญิงรัตติกาล  เปลี่ยนทอง
5. เด็กหญิงอภิชญา  แม้นประโคน
 
1. นางลินนภัสร์  เลิศธนาทัพพ์
2. นางพิมนภา  วัฒนาธาดาสุข
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีระประภา  ไชยะลา
2. นางสาวปรีชญา  อุดมเจริญ
3. นางสาวสุกัญญา  คำปืน
4. นางสาวอัญชลี  พักจอหอ
5. นางสาวเนย  ทองโย
 
1. นางพิมนภา  วัฒนาธาดาสุข
2. นางลินนภัสร์  เลิศธนาทัพพ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  หมี่จันทึก
2. นางสาวธิดาพร  ประกอบผล
3. นางสาวพิชชา  เกตุสำเภา
4. นางสาวฟ้ารุ่ง  อนุไวยา
5. นางสาวรสสุคนธ์  เกยไธสง
 
1. นายโอภาส  บุญเลี้ยง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. นายปฐวี  ผกามาตร
2. นางสาวปนัดดา  จันทา
3. นางสาวมัลลิกา  คำไพ
4. นางสาวอภิชยางกูร  ผาภูธร
5. นางสาวอุมาวดี  ภูมิประเทศ
 
1. นางสาวชไมพร  สรวลสันต์
2. นายโอภาส  บุญเลี้ยง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลเนตร  พุ่มพิกุล
2. นางสาวจันทราทิพย์  พานเงิน
3. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวจัตุรัส
4. นางสาวชิติมา  ดอนพันพล
5. นางสาวณัฐกาญ  แสนเรืองเดช
6. นางสาวณิชกานต์  มะลิลา
7. นางสาวดาราพร  พรพงษ์
8. นางสาวทิชา  แก้วอนุกูล
9. นายนันทภูมิ  หาโพธิ์ทัน
10. นางสาวนันทิกานต์  ชุดไธสง
11. นายนิรุต  มาลินนอก
12. นางสาวปัทมพร  ภูหุนสูงเนิน
13. นางสาวพิมลมาศ  อ่อนสร้อย
14. นายระพีพัฒ์  ชมพัฒน์
15. นางสาวสกาวเดือน  แสนกรุง
16. นางสาวสุกัญญา  กกสันเทียะ
17. นางสาวอณัญญา  คำวิไล
18. นางสาวอารยา  สง่าสูงเนิน
19. นางสาวเกศกนก  ภาวจันทึก
20. นางสาวเบญจวรรณ  ประสาททอง
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  ถมยา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  พุ่มเพ็ชร
 
1. นางธัญญพัทธ์  สิริธนเศรษฐ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 1. นางสาวช่อผกา  บุตรวัด
 
1. นางธัญญพัทธ์  สิริธนเศรษฐ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนัชญา  ชมโคกสูง
2. เด็กชายพิพัฒน์  ฉัตรวงศ์ทอง
 
1. นางพรพนา  เตียนพลกรัง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายวิวัฒน์  ฉัตรวงศ์ทอง
2. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  ศรีมะเริง
 
1. นางพรพนา  เตียนพลกรัง
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เขียนโคกกรวด
2. เด็กหญิงศุภรดา  เขื่อนรัมย์
 
1. นางสาวอนงค์  ทองสกูล
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวสุนทรีลักษณ์  ตึกไธสง
2. นางสาวสุมินตรา  กอเงินกลาง
 
1. นายยุรนันท์  สุขเอี่ยม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวรัมภ์รดา  แขกรัมย์
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุชาดา  กรรโณ
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรพินท์  รุ่งภัทรกุล
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุลีพร  ไพโรจน์
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หนูขุนทด
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขุนพล  ถาจันทึก
2. เด็กชายตะวัน  รักธัญการ
3. เด็กชายวายุ  นิวรรัมย์
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
2. นางสาวนิลนาฏ  ซาเสน
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินดนัย  ชนะอุดม
2. นายชินวัตร  คำทอง
3. นายธัชพล  เปรมศรี
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
2. นายธวัชชัย  ศิริการ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัทรวดี  ประจิตต์
2. เด็กหญิงกาญดามณี  บำรุงศรี
3. นางสาวกานต์ธิดา  โมรานอก
4. นางสาวจรรยา  วงศ์สีดา
5. นายจิรวัฒน์  จันทสุข
6. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์ปลัด
7. นางสาวณัชชา  ธรรมชาติ
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขอเชื่อมกลาง
9. นายณัฐติพล  ฤทธิ์จำปา
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขอเชื่อมกลาง
11. นายธัญวรรษ  ขอแช่มกลาง
12. เด็กชายนนทนันท์  ฤทธิ์จำปา
13. นายนราวิชญ์  สมบัติ
14. นางสาวนัฐทริกา  อ่อนละมูล
15. นายบุญญฤทธิ์  แก้วสำราญ
16. นายปฏิมา  บุตรธนู
17. นางสาวปภัสสร  นกกลาง
18. เด็กชายประณัย  บานไม่รู้โรย
19. เด็กหญิงปิยธิดา  พูลธนะ
20. นางสาวพภัทรสร  เอี่ยมศรี
21. นางสาวพรกนก  แก้วปริมประ
22. นางสาวภิราพรรณ์  กระโจม
23. นายรักษ์ชานนท์  แรกไธสง
24. นางสาวรุจิดา  จั่นพงษ์
25. เด็กชายวรดล  เชือนรัมย์
26. นายวิชชากร  มณีปรุ
27. นางสาววิราวรรณ  สังศรีอินทร์
28. เด็กหญิงวีรดา  ชำนาญฤทธิ์
29. นายศรรัก  โสดานิล
30. นายศิริชัย  มโนเลิศ
31. นางสาวศิริภรณ์  พงษ์พานิช
32. เด็กหญิงศุภมาศ  จงห่อกลาง
33. นางสาวสุทธิดา  เฉียบแหลม
34. เด็กหญิงสุทธิดา  ชินขุนทด
35. เด็กหญิงสุนิษา  กมุทมาศ
36. เด็กหญิงอภิชญา  พูนเกษม
37. เด็กชายอภิรักษ์  บัลลังพรมราช
38. เด็กชายอภิราม  บัลลังพรมราช
39. นายอภิวัฒน์  กินกิ่ง
40. นายอัครเดช  คำหยุด
 
1. นางประมวล  บัวทอง
2. นายชำนาญ  วิจิตร
3. นายธวัชชัย  ศิริการ
4. นางสาวอังคณา  ปะเมโท
5. นายเจลกา  เฉกแสงทอง
6. นายภานุวัฒน์  เพ็ชรเลิศ
7. นายภัควลัญชญ์  ทองจันทร์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นายนันทภูมิ  หาโพธิ์ทัน
 
1. นายธวัชชัย  ศิริการ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมบูรณ์  เมาจันทึก
 
1. นายธวัชชัย  ศิริการ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.2 เงิน 4 1. นายธนาคาร  มณีจันทร์
 
1. นายธวัชชัย  ศิริการ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุจิรดา  สุวรรณภูมิ
 
1. นายธวัชชัย  ศิริการ
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยพร  บำเพ็ญศีล
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงปิ่นปินัท  เจนเขตการณ์
4. เด็กหญิงพิมผกา  แสนกรุง
5. เด็กหญิงรดามณี  แคกระโทก
6. เด็กหญิงลลิตา  พรหมคุณ
7. เด็กหญิงวิราวรรณ  สุ่นศรี
8. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุญประเสิรฐ
 
1. นางสาวนิลนาฏ  ซาเสน
2. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แตงสุข
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สินทรัพย์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 38.67 เข้าร่วม 4 1. นางสาววัลวารี  เนียรมงคล
 
1. นางศิวพร  สายจันดา
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนทกร  วีระวัฒน์
 
1. นางศิวพร  สายจันดา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวรมิตา  อำพันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ท้าวเนาว์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุดารัตน์  สนุภาพ
 
1. นางศิริรัตน์  ท้าวเนาว์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 37.98 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอจิรวดี  ศรีทับทิม
 
1. นางสาวพีรญา  รักงาม
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  นาคสูงเนิน
2. เด็กชายศุภนัฐ  นุชคล้าย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  นาคแท้
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวสาวิทย์ตรี  วรรณศรี
 
1. นายรุ่งโรจน์  รักษาสุวรรณ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทธิดา  กลิ่นภู่
2. นางสาวอรดา  ประเสริฐวงศ์
3. นางสาวอารดา  ขาวพิมาย
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เกตุก่อ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวช่อผกา  บุตรวัด
2. นายนิรุต  มาลินนอก
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
2. นางสาวชไมพร  สรวลสันต์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณาสิน  ขุนศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่จัง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
2. นางสาวชไมพร  สรวลสันต์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรภัทร  เฉลยชล
2. นายเก่งกาจ  เกิดมนตรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
2. นางสาวชไมพร  สรวลสันต์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวพันธ์  ช้างพันธ์
2. นายอนิวัต  หม้อนนทา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
2. นางสาวชไมพร  สรวลสันต์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงศรุตยา  สุพิพัฒน์โมลี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
2. นางสาวชไมพร  สรวลสันต์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนรุตม์  รักไท้้
2. นายอาณกร  ศิลปสูงเนิน
 
1. นายชำนาญ  วิจิตร
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาตาวี   ทองสุข
2. เด็กหญิงธัญญาณัฐ  เกิดมนตรี
3. เด็กหญิงสาวิมล  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวสิเรมอร  ทองสมนึก
2. นางพรศิริ  พรรัตน์
 
62 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกฤษ  ปักษาจัน
 
1. นางพรพนา  เตียนพลกรัง
 
63 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคเณศ  เชิดสันเทียะ
 
1. นางพรพนา  เตียนพลกรัง