สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แตงสุข
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สินทรัพย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 38.67 เข้าร่วม 4 1. นางสาววัลวารี  เนียรมงคล
 
1. นางศิวพร  สายจันดา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุดารัตน์  สนุภาพ
 
1. นางศิริรัตน์  ท้าวเนาว์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 37.98 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอจิรวดี  ศรีทับทิม
 
1. นางสาวพีรญา  รักงาม