สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14.25 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชนพัฒน์  จันทมาศ
 
1. นายจิรภาส  กีบสันเทียะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 6 1. นายเจษฎา  นาโศรก
 
1. นายจิรภาส  กีบสันเทียะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปิยพร  เทียบบำรุง
 
1. นายจิรภาส  กีบสันเทียะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปริญญาภรณ์  วิชัยดิษฐ
 
1. นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงคงสุข  สินสิบ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  แฝงด่านกลาง
3. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  สุวรรณคล้าย
 
1. นางสาวชนิดาพร   พานิคม
2. นางสาวพรพิมล  เขื่อนแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 9 1. นางสาวรุศิตา  กลิ่นภู่
2. นางสาวศิวารักษ์  คำมี
3. นางสาวอรทัย  เพื่อนรัมย์
 
1. นางสาวชนิดาพร   พานิคม
2. นายรังสรรค์  กรีกูล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เขียนโคกกรวด
2. เด็กหญิงศุภรดา  เขื่อนรัมย์
 
1. นางสาวอนงค์  ทองสกูล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แตงสุข
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สินทรัพย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 38.67 เข้าร่วม 4 1. นางสาววัลวารี  เนียรมงคล
 
1. นางศิวพร  สายจันดา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุดารัตน์  สนุภาพ
 
1. นางศิริรัตน์  ท้าวเนาว์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 37.98 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอจิรวดี  ศรีทับทิม
 
1. นางสาวพีรญา  รักงาม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวพันธ์  ช้างพันธ์
2. นายอนิวัต  หม้อนนทา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
2. นางสาวชไมพร  สรวลสันต์