สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวรุศิตา  กลิ่นภู่
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เกตุก่อ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิชสรา  ทองสา
2. นายศุภกร  พวงจำปา
 
1. นางศิริรัตน์  ถอยกระโทก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพัชจิระภรณ์  ภาคนอก
2. เด็กหญิงวิริษา  เทินสระเกษ
 
1. นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายจิรชัย  สายเที่ยงแท้
 
1. นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรัตน์  บำรุงกิจ
 
1. นายจิรภาส  กีบสันเทียะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 5 1. เด็กชายนักรบ  อมฤต
2. เด็กชายสราวุธ  เทินสระเกษ
3. เด็กชายแก้วนที  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวพรพิมล  เขื่อนแก้ว
2. นางทวี  ภวภูตานนท์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวสุนทรีลักษณ์  ตึกไธสง
2. นางสาวสุมินตรา  กอเงินกลาง
 
1. นายยุรนันท์  สุขเอี่ยม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวรมิตา  อำพันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ท้าวเนาว์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  นาคสูงเนิน
2. เด็กชายศุภนัฐ  นุชคล้าย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  นาคแท้
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวสาวิทย์ตรี  วรรณศรี
 
1. นายรุ่งโรจน์  รักษาสุวรรณ