สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิยารัชต์  วิรินโท
 
1. นางสาวพุทธวรรณา  จันทร์นามอม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นารถสิทธิ์
 
1. นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. นายปฐวี  ผกามาตร
2. นางสาวปนัดดา  จันทา
3. นางสาวมัลลิกา  คำไพ
4. นางสาวอภิชยางกูร  ผาภูธร
5. นางสาวอุมาวดี  ภูมิประเทศ
 
1. นางสาวชไมพร  สรวลสันต์
2. นายโอภาส  บุญเลี้ยง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนัชญา  ชมโคกสูง
2. เด็กชายพิพัฒน์  ฉัตรวงศ์ทอง
 
1. นางพรพนา  เตียนพลกรัง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายวิวัฒน์  ฉัตรวงศ์ทอง
2. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  ศรีมะเริง
 
1. นางพรพนา  เตียนพลกรัง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุชาดา  กรรโณ
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.2 เงิน 4 1. นายธนาคาร  มณีจันทร์
 
1. นายธวัชชัย  ศิริการ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุจิรดา  สุวรรณภูมิ
 
1. นายธวัชชัย  ศิริการ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณาสิน  ขุนศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่จัง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
2. นางสาวชไมพร  สรวลสันต์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรภัทร  เฉลยชล
2. นายเก่งกาจ  เกิดมนตรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
2. นางสาวชไมพร  สรวลสันต์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนรุตม์  รักไท้้
2. นายอาณกร  ศิลปสูงเนิน
 
1. นายชำนาญ  วิจิตร