สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัทรวดี  ประจิตต์
2. เด็กหญิงกาญดามณี  บำรุงศรี
3. นางสาวกานต์ธิดา  โมรานอก
4. นางสาวจรรยา  วงศ์สีดา
5. นายจิรวัฒน์  จันทสุข
6. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์ปลัด
7. นางสาวณัชชา  ธรรมชาติ
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขอเชื่อมกลาง
9. นายณัฐติพล  ฤทธิ์จำปา
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขอเชื่อมกลาง
11. นายธัญวรรษ  ขอแช่มกลาง
12. เด็กชายนนทนันท์  ฤทธิ์จำปา
13. นายนราวิชญ์  สมบัติ
14. นางสาวนัฐทริกา  อ่อนละมูล
15. นายบุญญฤทธิ์  แก้วสำราญ
16. นายปฏิมา  บุตรธนู
17. นางสาวปภัสสร  นกกลาง
18. เด็กชายประณัย  บานไม่รู้โรย
19. เด็กหญิงปิยธิดา  พูลธนะ
20. นางสาวพภัทรสร  เอี่ยมศรี
21. นางสาวพรกนก  แก้วปริมประ
22. นางสาวภิราพรรณ์  กระโจม
23. นายรักษ์ชานนท์  แรกไธสง
24. นางสาวรุจิดา  จั่นพงษ์
25. เด็กชายวรดล  เชือนรัมย์
26. นายวิชชากร  มณีปรุ
27. นางสาววิราวรรณ  สังศรีอินทร์
28. เด็กหญิงวีรดา  ชำนาญฤทธิ์
29. นายศรรัก  โสดานิล
30. นายศิริชัย  มโนเลิศ
31. นางสาวศิริภรณ์  พงษ์พานิช
32. เด็กหญิงศุภมาศ  จงห่อกลาง
33. นางสาวสุทธิดา  เฉียบแหลม
34. เด็กหญิงสุทธิดา  ชินขุนทด
35. เด็กหญิงสุนิษา  กมุทมาศ
36. เด็กหญิงอภิชญา  พูนเกษม
37. เด็กชายอภิรักษ์  บัลลังพรมราช
38. เด็กชายอภิราม  บัลลังพรมราช
39. นายอภิวัฒน์  กินกิ่ง
40. นายอัครเดช  คำหยุด
 
1. นางประมวล  บัวทอง
2. นายชำนาญ  วิจิตร
3. นายธวัชชัย  ศิริการ
4. นางสาวอังคณา  ปะเมโท
5. นายเจลกา  เฉกแสงทอง
6. นายภานุวัฒน์  เพ็ชรเลิศ
7. นายภัควลัญชญ์  ทองจันทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นายนันทภูมิ  หาโพธิ์ทัน
 
1. นายธวัชชัย  ศิริการ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมบูรณ์  เมาจันทึก
 
1. นายธวัชชัย  ศิริการ