สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17.25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสายฝน  ภู่ประกิจ
 
1. นายไพรัตน์  ทวีลาภ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอารยา  ธงสันเทียะ
 
1. นายไพรัตน์  ทวีลาภ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ชอบใจ
2. เด็กหญิงภัทราวดี  แขขุนทด
3. เด็กชายศุภกร  แก่งสันเทียะ
 
1. นางสาวปัญจพร  คำคง
2. นายไพรัตน์  ทวีลาภ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 5 1. นางสาวมณีสิริกร  บอขุนทด
2. นางสาวศิริรัตน์  หวดขุนทด
3. นางสาวเจนจิรา  บมขุนทด
 
1. นางสาวปัญจพร  คำคง
2. นายอภิชัย  เห็มวิพัฒน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายขวัญชัย  ตอพันดุง
2. เด็กชายปริญญา  จะโนรัตน์
 
1. นายอภิชัย  เห็มวิพัฒน์
2. นายไพรัตน์  ทวีลาภ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสินจัย  ช่วยสันเทียะ
2. นายเพชรพิรุณ  คอนสันเทียะ
 
1. นายอภิชัย  เห็มวิพัฒน์
2. นางสาวปัญจพร  คำคง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปรัชญา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นายไพรัตน์  ทวีลาภ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุวัฒน์  ธรรมเนียมมี
 
1. นายอภิชัย  เห็มวิพัฒน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายรัฐพงษ์  สามารถ
2. เด็กชายศักดิ์สุวรรณ  กล้ามสันเทียะ
 
1. นายอภิชัย  เห็มวิพัฒน์
2. นายไพรัตน์  ทวีลาภ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชินเชษฐ์
 
1. นางสาวปัญจพร  คำคง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายเมธา  ชาระวัน
 
1. นางสาวปัญจพร  คำคง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปัญญาทิพย์  เรียงสันเทียะ
 
1. นายอภิชัย  เห็มวิพัฒน์