สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอริญชยา  ขามสันเทียะ
 
1. นางพิมพ์ณิศา  ศิลป์บุญประกอบ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัญณิชา  อรุณเรือง
 
1. นางสาวกัลยาณี  พาขุนทด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ภูมิโคกรักษ์
 
1. Mr.Dave  Agcaoili
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรัดดา  วงศ์พรพัต
 
1. นางสุรีรัตน์  กล้าหาญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภา  ดงสันเทียะ
 
1. นางพิมพ์ณิศา  ศิลป์บุญประกอบ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิญญารัศม์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางพิมพ์ณิศา  ศิลป์บุญประกอบ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  อร่ามศรี
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  วรชินา
3. เด็กหญิงพรรวษา  สวยขุนทด
4. เด็กหญิงศริยา  กีขุนทด
5. เด็กหญิงสุนทรีย์  ใจมั่น
 
1. นางเบญญาภา  เทียวประสงค์
2. นายธนวรรธน์  เทิ่งขุนทด
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิรกานดา  ชุ่มขุนทด
2. นางสาวศุภลักษณ์  เพ็ดขุนทด
3. นางสาวสศิณา  ดุนขุนทด
4. นายอภิรักษ์  หาดขุนทด
5. นายเศกสัน  คูณสันเทียะ
 
1. นางสาวโกสุมภ์  ภูมิโคกรักษ์
2. นางจิรารัตน์  เพชรเจริญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศศิภา  กัวะขุนทด
2. นางสาวอิสริยา  ชุมศรี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จั่นขุนทด
2. Mr.Zhu  Xinjian
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีระประภา  ฝ่ายสอน
2. นางสาวนริสรา  โนนนก
3. นางสาวรุ่งลาวัณย์  นนท์ขุนทด
4. นางสาววาทินี  เจือจันทึก
5. นางสาวศิวพร  ศรีสังข์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จั่นขุนทด
2. Mr.Yu  Weiqiang
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  แช่มขุนทด
2. เด็กชายณนณภพ  สุขธ์สบาย
 
1. นางศรัณยพัชร์  พัชรกิจโกมล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุฑาทิพย์  ดีเพ็ง
 
1. นายกรแก้ว  กล้าหาญ