สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรติ  ใจกันธิยะ
2. นายก้องภพ  แก้วกาหนัน
3. นางสาวจรรยพร  โต๊ะสูงเนิน
4. นายจิรวัฒน์  จันทะดี
5. เด็กชายชาคริต  กองสูงเนิน
6. นายดัสกร  ขิขุนทด
7. นายตรีภพ  ขุนวิเศษ
8. นายทินกร  เมียกขุนทด
9. นายธนภัทร  ดีพิมาย
10. นายธนวัฒน์  จิ๋วขุนทด
11. นางสาวธิดารัตน์  สีคำ
12. นายนัฐพล  ดีสันเทียะ
13. นางสาวนิยดา  ฝึกดอนวัง
14. นางสาวปนัดดา  ตอนสันเทียะ
15. นายปิยวัฒน์  สายจันทร์
16. นางสาวปิยะลักษณ์  กินขุนทด
17. เด็กชายปิยะศักดิ์  สายทอง
18. นายพลวัฒน์  ชาจันทึก
19. นางสาวพิมพิลา  หมื่นขุนทด
20. นางสาวภัณทิรา  จันทร์รอด
21. นางสาวภาสินี  เมฆขุนทด
22. นางสาวมินยดา  แมดขุนทด
23. นางสาวรัชฎาพร  ชอบเย็น
24. เด็กชายรุ่งโรจน์  ภากล้า
25. นางสาววรรณวิภา  มืมขุนทด
26. นางสาววิลาสินี  ปอสูงเนิน
27. นายวุฒิการณ์  บางขุนทด
28. นายศุภโชค  พันธ์สูงเนิน
29. นางสาวสมหทัย  ไทยใหญ่
30. นางสาวสุธาสินี  ปอสูงเนิน
31. นายสุรศักดิ์  พรมขุนทด
32. นายสุรสิทธิ์  ขีดกลาง
33. นางสาวอภิญญา  รอบรู้สวัสดิกุล
34. นางสาวอรทัย  โต๊ะรัมย์
35. นางสาวอรวรรณ  ซ้อนจันทึก
36. นางสาวอริศรา  จิตรสงัด
37. นายอัครชัย  เหิมขุนทด
38. นายโชคทวี  อาจสันเทียะ
39. นายไตรรัตน์  ไพจิตร
 
1. นายธนัทถ์  สมบัติสิน
2. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
3. นางสาวขนิษฐา  แพบขุนทด
4. นายวีระพล  กุลกลางดอน
5. นางสาวชลธิชา  เจริญรัมย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรวัฒน์  เทียนขุนทด
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิรดี  เหมือดขุนทด
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.16 เงิน 5 1. นางสาวปนัดดา  ตอนสันเทียะ
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  คนสันเทียะ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปารีณา  พรมวิโรจน์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกีรติ  ใจกันธิยะ
 
1. นายวีระพล  กุลกลางดอน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณฐพร  จันทร์สว่าง
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกวลิน  ทวีลาภ
 
1. นายวีระพล  กุลกลางดอน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยวัฒน์  สายจันทร์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาธินันท์  เจิมขุนทด
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาววราภรณ์  วัฒนวิริยะวงศ์
 
1. นายวีระพล  กุลกลางดอน