สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.09 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติกร  ด่านขุนทด
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สอบขุนทด
3. เด็กชายรฐนนท์  คูณขุนทด
4. เด็กชายวิริยะ  เกี๊ยะขุนทด
5. เด็กชายสาธิต  ใจชอบ
6. เด็กชายอภิลักษณ์  ศรัทธาธรรม
7. เด็กชายเจษฎา  งิมขุนทด
8. เด็กชายเนติพงษ์  อ่อนใจ
 
1. นายสมชาย  หมายเจริญ
2. นางนิตย์  หมายเจริญ
3. นายติณณภพ  หมายเจริญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิศ  หาญขุนทด
2. นายทิวานนท์  นาเจริญ
3. นายนวภูมิ  แสนพันธุ์
4. นายภครพล  กันตุ่ม
5. นายรัตนกุล  เรืองสันเทียะ
6. นายวุฒิพร  ศรีทอง
 
1. นางนิตย์  หมายเจริญ
2. นางนิตย์ธีรา  ประจะนัง
3. นายติณณภพ  หมายเจริญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัคร์  เศียรขุนทด
2. นางสาวชนิกานต์  ไพเราะ
3. นางสาวณัฐชา  กมขุนทด
4. นางสาวธนัชชพร  ไพสันเทียะ
5. นางสาวพวงผกา  ดุกขุนทด
6. นางสาวภูชนิษา  ไกรสำโรง
7. นางสาววรดา  กามขุนทด
8. นางสาวศิรประภา  หงษ์ทอง
9. นายเขมราช  ศรีแย้ม
10. นายเอกรัตน์  อาบสุวรรณ์
 
1. นายภิญโญ  มากขุนทด
2. นายสมเจต  ไตรวัชรนนท์
3. นายนิรันดร์  ลอยจันทึก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เดชขุนทด
2. เด็กชายสุธินันท์  พันบุตร
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กราบขุนทด
 
1. นางสาวปัณณภัสร์  ศอกกำปัง
2. นางวิภาริณี  สมบัติสิน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชรี  อักษรเสือ
2. นางสาวรุ่งนภา  เสิบขุนทด
3. นางสาววันศิริ  ขอช่วยกลาง
 
1. นางสาวปัณณภัสร์  ศอกกำปัง
2. นายสมควร  ต้ายไธสง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  แก่นสูงเนิน
2. เด็กหญิงนฤมล  สายใหม
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พาขุนทด
 
1. นางสุภัทรา  วิเศษมงคลชัย
2. นางสาวภาสินี  พลขุนทด