สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกษิรา   ศรีกำปัง
 
1. นางสาวชนาทิพย์  กองทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายกฤษณะ  จันทร์ทวายศ
 
1. นางสาวปัณณภัสร์  ศอกกำปัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  เตียงพลกรัง
 
1. นางยุพิน  โด่งพิมาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  หอมขุนทด
 
1. นางสุภัทรา  วิเศษมงคลชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขวัญชัย  ควงขุนทด
 
1. นางยุพิน  โด่งพิมาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวสุภาวดี  โขงจันทึก
 
1. นางสาวดาราพร  วงศ์สว่าง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงชมพูนุท   ชิดขุนทด
 
1. นางนิภาพร  กระจ่างจิตต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรประภา  หงษ์ทอง
 
1. นางวิภาริณี  สมบัติสิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงแพรวา  บุตรดีขันธ์
 
1. นางวิภารักษ์  ราชู
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสกุลกานต์  โมมขุนทด
 
1. นางวิภารักษ์  ราชู
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิศา  เหลากลาง
2. เด็กหญิงนุชจรี  พงษ์สุระ
 
1. นางสาวชลธิชา  เจริญรัมย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุทัศน์  จ่าหมื่นไวย
2. นายอภิลักษณ์  กงขุนทด
 
1. นางเมทินี  พลมณี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พันธุมาศ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  บินขุนทด
 
1. นางสุพิชชา  หอขุนทด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุนิชัย  สัวขุนทด
 
1. นางสุภัทรา  วิเศษมงคลชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หงษ์กลาง
 
1. นางนิตย์ธีรา  ประจะนัง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 48.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายสหรัฐ  มาสันเทียะ
 
1. นางสาวโชติมณี  ดือขุนทด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาอร  ศรียางนอก
2. เด็กหญิงณัฐติยา  หาภักดี
3. นางสาวเพชราภรณ์  กลึงพุดชา
 
1. นางปวีณ์รัตน์  นารากิตพงศ์
2. นายจีระวัฒน์  นกเทศ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงณฐวรรณ  คุขุนทด
2. เด็กหญิงธนธรณ์  โคขุนทด
3. เด็กหญิงอนันดา  เพียดขุนทด
 
1. นางปริษา  ธนโชตธาริน
2. นางสาวธินาภรณ์  พวงสันเทียะ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นายกฤติพงษ์  ลมขุนทด
2. นายณภัทร  มนขุนทด
3. นางสาววรวรรณ  มากขุนทด
 
1. นายจีระวัฒน์  นกเทศ
2. นางอาจารีย์  นาคขุนทด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพุทธพงศ์  ภู่แก้ว
2. เด็กหญิงสุนันทา  ยนมะเริง
 
1. นายจิรายุส  แซ่โค้ว
2. นายอุทิศ  ศรีทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยชนะ  ลาดนอก
2. นางสาวพรนภา  มุ่งลือ
 
1. นายอุทิศ  ศรีทอง
2. นายจิรายุส  แซ่โค้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาวี  มนขุนทด
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปิยธนภัทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรา  แก้วเกตุศรี
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  วงศ์ศร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงนัดลิชา  เวินขุนทด
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  มากขุนทด
2. นางสาวสุพรรณี  อัดอั้น
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีโนนสูง
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  มากขุนทด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เบิกขุนทด
 
1. นางสาวญาตา  กมลวุฒิโชค
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาดา  เอื้อสันเทียะ
 
1. นางอาจารีย์  นาคขุนทด
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเทวัญ  โพธิ
 
1. นางปวีณ์รัตน์  นารากิตพงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.15 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายชยพล  บุญจึงเจริญรัตน์
2. นางสาวพันพัสสา  ดวงจันทร์
3. นางสาวสุวิมล  เบขุนทด
 
1. นายวีรชน  นาคขุนทด
2. นางสาวกัญญาภัทร  เหิมขุนทด
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกิตติวรา  มนขุนทด
2. เด็กหญิงสมฤดี  ชิดขุนทด
3. เด็กหญิงสุนิษา  กาบขุนทด
 
1. นางสาวภัทธร  ไมล์ขุนทด
2. นางสุนิษา  ชิดชัยภูมิ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมุธิตา  พิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงวรรณิภา  บ่อพิมาย
3. เด็กหญิงวิชญาพร  อินาวัง
 
1. นางสาวพฐา  ศิริชาติ
2. นางสาวนิภาพร  ศรีเทพ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทโส
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  ดวดไธสง
3. นายธนพนธ์  คูมขุนทด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์หนองสรวง
2. นางสาวจิราภรณ์  เนาวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 36.62 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายการัณยภาส  งามขุนทด
2. เด็กชายภูชนะ  ไพลขุนทด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์หนองสรวง
2. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพงษ์  หึกขุนทด
2. เด็กชายภักดี  โพธิ์ภักดี
 
1. นางสุจิตรา  กิตติทนนท์ชัย
2. นางวาสนา  พรมพันธ์ใจ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ทับขุนทด
2. เด็กหญิงมาริสา  จันทรโชโต
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเมือง
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันวัน
5. เด็กหญิงอริยา  โบดขุนทด
 
1. นางขวัญนภา  กาคำผุย
2. นายสุสุชน  บุษย์ศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวณัฐธิดา  อุทัยกรม
2. นางสาวพรทิพย์  กมขุนทด
3. นางสาวภัทรสุดา  ไชยกิจ
4. นางสาวเกศกนก  งันขุนทด
5. นางสาวเปีย  บุญเทิน
 
1. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
2. นายสุสุชน  บุษย์ศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนะชนต์  แช่มขุนทด
2. นายณัฐวุฒิ  รัตนกรกาญจน์
3. นางสาวศิรินภา  ยาคำ
4. นางสาวสุพรรษา  จุพิมาย
5. นางสาวอภัสรา  ปานเกิด
 
1. นายภิญโญ  มากขุนทด
2. นางสาวมนัสนันท์  นามบิดา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพคุณ  บุรพรพงศ์
2. นายพลากร  แขขุนทด
3. นายศุภฤกษ์  แสนเขียว
4. นางสาวสุวิชญา  ธิตินาถกุล
5. นางสาวสุวินันท์  ศรีแสง
 
1. นายบรรลือศักดิ์  สิริจามร
2. นายสมเจต  ไตรวัชรนนท์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  รอบรู้สวัสดิกุล
 
1. นางสาวมนัสนันท์  นามบิดา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    แสนมี่
2. เด็กหญิงวรวลัญช์   จิตรพัฒนพงศ์
 
1. นางขวัญนภา  กาคำผุย
2. นางสาวยุพิน  พัดพาน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตมงคล  ดาษไธสง
2. นางสาวพรนภัส   วงศ์ประทุมมาลย์
 
1. นางขวัญนภา  กาคำผุย
2. นางสาวยุพิน  พัดพาน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขุนวิชิต
2. นางสาวชณิดาภรณ์  ชิขุนทด
3. เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  สัตย์ซื่อ
4. เด็กหญิงชนิภา  คอกขุนทด
5. นางสาวชุติกาญจน์  บุญเอก
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  เล็บสูงเนิน
7. เด็กหญิงวชิรา  พวงสันเทียะ
8. เด็กหญิงศุภิสรา   สิงห์เถื่อน
9. นางสาวอัฌชริยาภรณ์  มาตรังศรี
10. นางสาวเกวลิน  แถมจำเริญ
 
1. นายดิเรก  เหมี่ยงสันเทียะ
2. นายวินัย  เสนอจิตร
3. นายนิรันดร์  ลอยจันทึก
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อ่องสันเทียะ
2. เด็กหญิงวิภาวัส  โชมขุนทด
 
1. นายสุรศักดิ์  กิจขุนทด
2. นางสาวสุภาวรรณ  อานจำปา
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวยศวดี  ศรีทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  แพวขุนทด
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  อานจำปา
2. นายสุรศักดิ์  กิจขุนทด
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  เดินขุนทด
 
1. นายยอดธง  ทองคลี่
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัณทิรา  จันทร์รอด
 
1. นายยอดธง  ทองคลี่
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายศักดิ์ดา  เตียนขุนทด
 
1. นางดลกาน  หาญณรงค์บุญ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวศศิกานต์  นิตรานนท์
 
1. นายยอดธง  ทองคลี่
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทรทีประ
 
1. นางดลกาน  หาญณรงค์บุญ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายโกวิทย์  ครุฑขุนทด
 
1. นางดลกาน  หาญณรงค์บุญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรติ  ใจกันธิยะ
2. นายก้องภพ  แก้วกาหนัน
3. นางสาวจรรยพร  โต๊ะสูงเนิน
4. นายจิรวัฒน์  จันทะดี
5. เด็กชายชาคริต  กองสูงเนิน
6. นายดัสกร  ขิขุนทด
7. นายตรีภพ  ขุนวิเศษ
8. นายทินกร  เมียกขุนทด
9. นายธนภัทร  ดีพิมาย
10. นายธนวัฒน์  จิ๋วขุนทด
11. นางสาวธิดารัตน์  สีคำ
12. นายนัฐพล  ดีสันเทียะ
13. นางสาวนิยดา  ฝึกดอนวัง
14. นางสาวปนัดดา  ตอนสันเทียะ
15. นายปิยวัฒน์  สายจันทร์
16. นางสาวปิยะลักษณ์  กินขุนทด
17. เด็กชายปิยะศักดิ์  สายทอง
18. นายพลวัฒน์  ชาจันทึก
19. นางสาวพิมพิลา  หมื่นขุนทด
20. นางสาวภัณทิรา  จันทร์รอด
21. นางสาวภาสินี  เมฆขุนทด
22. นางสาวมินยดา  แมดขุนทด
23. นางสาวรัชฎาพร  ชอบเย็น
24. เด็กชายรุ่งโรจน์  ภากล้า
25. นางสาววรรณวิภา  มืมขุนทด
26. นางสาววิลาสินี  ปอสูงเนิน
27. นายวุฒิการณ์  บางขุนทด
28. นายศุภโชค  พันธ์สูงเนิน
29. นางสาวสมหทัย  ไทยใหญ่
30. นางสาวสุธาสินี  ปอสูงเนิน
31. นายสุรศักดิ์  พรมขุนทด
32. นายสุรสิทธิ์  ขีดกลาง
33. นางสาวอภิญญา  รอบรู้สวัสดิกุล
34. นางสาวอรทัย  โต๊ะรัมย์
35. นางสาวอรวรรณ  ซ้อนจันทึก
36. นางสาวอริศรา  จิตรสงัด
37. นายอัครชัย  เหิมขุนทด
38. นายโชคทวี  อาจสันเทียะ
39. นายไตรรัตน์  ไพจิตร
 
1. นายธนัทถ์  สมบัติสิน
2. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
3. นางสาวขนิษฐา  แพบขุนทด
4. นายวีระพล  กุลกลางดอน
5. นางสาวชลธิชา  เจริญรัมย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรวัฒน์  เทียนขุนทด
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิรดี  เหมือดขุนทด
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.16 เงิน 5 1. นางสาวปนัดดา  ตอนสันเทียะ
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  คนสันเทียะ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปารีณา  พรมวิโรจน์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกีรติ  ใจกันธิยะ
 
1. นายวีระพล  กุลกลางดอน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณฐพร  จันทร์สว่าง
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกวลิน  ทวีลาภ
 
1. นายวีระพล  กุลกลางดอน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยวัฒน์  สายจันทร์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาธินันท์  เจิมขุนทด
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาววราภรณ์  วัฒนวิริยะวงศ์
 
1. นายวีระพล  กุลกลางดอน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  แสวขุนทด
2. นางสาวกาญจนา  เจิมขุนทด
3. นางสาวณิชกมล  เปล่งสันเทียะ
4. นางสาวปณิดา  เพ้ยจันทึก
5. นางสาวสิรีธร  อดุลย์สารภัณฑ์
6. นางสาวสุนิตา  แซ่พัว
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  เมืองกลาง
2. นางสาววราภัสร์  ทัดช่อม่วง
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอริญชยา  ขามสันเทียะ
 
1. นางพิมพ์ณิศา  ศิลป์บุญประกอบ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัญณิชา  อรุณเรือง
 
1. นางสาวกัลยาณี  พาขุนทด
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ภูมิโคกรักษ์
 
1. Mr.Dave  Agcaoili
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรัดดา  วงศ์พรพัต
 
1. นางสุรีรัตน์  กล้าหาญ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภา  ดงสันเทียะ
 
1. นางพิมพ์ณิศา  ศิลป์บุญประกอบ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิญญารัศม์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางพิมพ์ณิศา  ศิลป์บุญประกอบ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  อร่ามศรี
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  วรชินา
3. เด็กหญิงพรรวษา  สวยขุนทด
4. เด็กหญิงศริยา  กีขุนทด
5. เด็กหญิงสุนทรีย์  ใจมั่น
 
1. นางเบญญาภา  เทียวประสงค์
2. นายธนวรรธน์  เทิ่งขุนทด
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิรกานดา  ชุ่มขุนทด
2. นางสาวศุภลักษณ์  เพ็ดขุนทด
3. นางสาวสศิณา  ดุนขุนทด
4. นายอภิรักษ์  หาดขุนทด
5. นายเศกสัน  คูณสันเทียะ
 
1. นางสาวโกสุมภ์  ภูมิโคกรักษ์
2. นางจิรารัตน์  เพชรเจริญ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศศิภา  กัวะขุนทด
2. นางสาวอิสริยา  ชุมศรี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จั่นขุนทด
2. Mr.Zhu  Xinjian
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีระประภา  ฝ่ายสอน
2. นางสาวนริสรา  โนนนก
3. นางสาวรุ่งลาวัณย์  นนท์ขุนทด
4. นางสาววาทินี  เจือจันทึก
5. นางสาวศิวพร  ศรีสังข์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จั่นขุนทด
2. Mr.Yu  Weiqiang
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  แช่มขุนทด
2. เด็กชายณนณภพ  สุขธ์สบาย
 
1. นางศรัณยพัชร์  พัชรกิจโกมล
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุฑาทิพย์  ดีเพ็ง
 
1. นายกรแก้ว  กล้าหาญ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.09 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติกร  ด่านขุนทด
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สอบขุนทด
3. เด็กชายรฐนนท์  คูณขุนทด
4. เด็กชายวิริยะ  เกี๊ยะขุนทด
5. เด็กชายสาธิต  ใจชอบ
6. เด็กชายอภิลักษณ์  ศรัทธาธรรม
7. เด็กชายเจษฎา  งิมขุนทด
8. เด็กชายเนติพงษ์  อ่อนใจ
 
1. นายสมชาย  หมายเจริญ
2. นางนิตย์  หมายเจริญ
3. นายติณณภพ  หมายเจริญ
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิศ  หาญขุนทด
2. นายทิวานนท์  นาเจริญ
3. นายนวภูมิ  แสนพันธุ์
4. นายภครพล  กันตุ่ม
5. นายรัตนกุล  เรืองสันเทียะ
6. นายวุฒิพร  ศรีทอง
 
1. นางนิตย์  หมายเจริญ
2. นางนิตย์ธีรา  ประจะนัง
3. นายติณณภพ  หมายเจริญ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัคร์  เศียรขุนทด
2. นางสาวชนิกานต์  ไพเราะ
3. นางสาวณัฐชา  กมขุนทด
4. นางสาวธนัชชพร  ไพสันเทียะ
5. นางสาวพวงผกา  ดุกขุนทด
6. นางสาวภูชนิษา  ไกรสำโรง
7. นางสาววรดา  กามขุนทด
8. นางสาวศิรประภา  หงษ์ทอง
9. นายเขมราช  ศรีแย้ม
10. นายเอกรัตน์  อาบสุวรรณ์
 
1. นายภิญโญ  มากขุนทด
2. นายสมเจต  ไตรวัชรนนท์
3. นายนิรันดร์  ลอยจันทึก
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เดชขุนทด
2. เด็กชายสุธินันท์  พันบุตร
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กราบขุนทด
 
1. นางสาวปัณณภัสร์  ศอกกำปัง
2. นางวิภาริณี  สมบัติสิน
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชรี  อักษรเสือ
2. นางสาวรุ่งนภา  เสิบขุนทด
3. นางสาววันศิริ  ขอช่วยกลาง
 
1. นางสาวปัณณภัสร์  ศอกกำปัง
2. นายสมควร  ต้ายไธสง
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  แก่นสูงเนิน
2. เด็กหญิงนฤมล  สายใหม
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พาขุนทด
 
1. นางสุภัทรา  วิเศษมงคลชัย
2. นางสาวภาสินี  พลขุนทด
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระพัฒน์  เศษกลาง
2. นางสาวอภิญญา  มะโน
 
1. นายโกวิทย์  ทาจันทึก
2. นางนารีรัตน์  ผดุงสุขดำรง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนินทร  ภูผานิล
2. เด็กชายฐาปกรณ์  ชาวโพธิสะ
 
1. นายประเสริฐ  ชิดชัยภูมิ
2. นางมยุรี  วัฒนครไพบูลย์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  หิรัญอดุลวิทย์
2. นายเกียรติยศ  ศิริเกษ
 
1. นายประเสริฐ  ชิดชัยภูมิ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ดอกสันเทียะ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายนันทชัย  น้อมแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์  เขียนจอหอ
 
1. นางสมใจ  โพธิ
2. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายกฤษณพงศ์  บุญกุศล
2. นายธาดาพงษ์  แข็งฉลาด
3. นายอภิสิทธิ์  แก้วมีแสง
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
2. นางสาวพิมพ์ริสา  เดชขุนทด
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรกมล  จันทิสา
2. นายนันทนัช  น้อยจันทึก
3. นางสาวศุภวรรณ  นุมขุนทด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มะสุทธิ
2. นางดารณี  ศรีโยธา
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  ศรีทอง
2. นางสาวศิรินันท์  จนจันทึก
3. นางสาวสุจิรา  กรอบพุดซา
 
1. นางเสงี่ยม  แพะขุนทด
2. นางจิรัชญา  วงษ์ภูดิศ