สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอริญชยา  ขามสันเทียะ
 
1. นางพิมพ์ณิศา  ศิลป์บุญประกอบ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศศิภา  กัวะขุนทด
2. นางสาวอิสริยา  ชุมศรี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จั่นขุนทด
2. Mr.Zhu  Xinjian