สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ภูมิโคกรักษ์
 
1. Mr.Dave  Agcaoili
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภา  ดงสันเทียะ
 
1. นางพิมพ์ณิศา  ศิลป์บุญประกอบ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิญญารัศม์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางพิมพ์ณิศา  ศิลป์บุญประกอบ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีระประภา  ฝ่ายสอน
2. นางสาวนริสรา  โนนนก
3. นางสาวรุ่งลาวัณย์  นนท์ขุนทด
4. นางสาววาทินี  เจือจันทึก
5. นางสาวศิวพร  ศรีสังข์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จั่นขุนทด
2. Mr.Yu  Weiqiang