สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เดชขุนทด
2. เด็กชายสุธินันท์  พันบุตร
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กราบขุนทด
 
1. นางสาวปัณณภัสร์  ศอกกำปัง
2. นางวิภาริณี  สมบัติสิน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชรี  อักษรเสือ
2. นางสาวรุ่งนภา  เสิบขุนทด
3. นางสาววันศิริ  ขอช่วยกลาง
 
1. นางสาวปัณณภัสร์  ศอกกำปัง
2. นายสมควร  ต้ายไธสง