สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขวัญชัย  ควงขุนทด
 
1. นางยุพิน  โด่งพิมาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงชมพูนุท   ชิดขุนทด
 
1. นางนิภาพร  กระจ่างจิตต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรประภา  หงษ์ทอง
 
1. นางวิภาริณี  สมบัติสิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิศา  เหลากลาง
2. เด็กหญิงนุชจรี  พงษ์สุระ
 
1. นางสาวชลธิชา  เจริญรัมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุทัศน์  จ่าหมื่นไวย
2. นายอภิลักษณ์  กงขุนทด
 
1. นางเมทินี  พลมณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พันธุมาศ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  บินขุนทด
 
1. นางสุพิชชา  หอขุนทด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุนิชัย  สัวขุนทด
 
1. นางสุภัทรา  วิเศษมงคลชัย
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาอร  ศรียางนอก
2. เด็กหญิงณัฐติยา  หาภักดี
3. นางสาวเพชราภรณ์  กลึงพุดชา
 
1. นางปวีณ์รัตน์  นารากิตพงศ์
2. นายจีระวัฒน์  นกเทศ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยชนะ  ลาดนอก
2. นางสาวพรนภา  มุ่งลือ
 
1. นายอุทิศ  ศรีทอง
2. นายจิรายุส  แซ่โค้ว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงนัดลิชา  เวินขุนทด
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  มากขุนทด
2. นางสาวสุพรรณี  อัดอั้น
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทโส
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  ดวดไธสง
3. นายธนพนธ์  คูมขุนทด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์หนองสรวง
2. นางสาวจิราภรณ์  เนาวงศ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพงษ์  หึกขุนทด
2. เด็กชายภักดี  โพธิ์ภักดี
 
1. นางสุจิตรา  กิตติทนนท์ชัย
2. นางวาสนา  พรมพันธ์ใจ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวณัฐธิดา  อุทัยกรม
2. นางสาวพรทิพย์  กมขุนทด
3. นางสาวภัทรสุดา  ไชยกิจ
4. นางสาวเกศกนก  งันขุนทด
5. นางสาวเปีย  บุญเทิน
 
1. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
2. นายสุสุชน  บุษย์ศรี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนะชนต์  แช่มขุนทด
2. นายณัฐวุฒิ  รัตนกรกาญจน์
3. นางสาวศิรินภา  ยาคำ
4. นางสาวสุพรรษา  จุพิมาย
5. นางสาวอภัสรา  ปานเกิด
 
1. นายภิญโญ  มากขุนทด
2. นางสาวมนัสนันท์  นามบิดา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  รอบรู้สวัสดิกุล
 
1. นางสาวมนัสนันท์  นามบิดา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    แสนมี่
2. เด็กหญิงวรวลัญช์   จิตรพัฒนพงศ์
 
1. นางขวัญนภา  กาคำผุย
2. นางสาวยุพิน  พัดพาน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขุนวิชิต
2. นางสาวชณิดาภรณ์  ชิขุนทด
3. เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  สัตย์ซื่อ
4. เด็กหญิงชนิภา  คอกขุนทด
5. นางสาวชุติกาญจน์  บุญเอก
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  เล็บสูงเนิน
7. เด็กหญิงวชิรา  พวงสันเทียะ
8. เด็กหญิงศุภิสรา   สิงห์เถื่อน
9. นางสาวอัฌชริยาภรณ์  มาตรังศรี
10. นางสาวเกวลิน  แถมจำเริญ
 
1. นายดิเรก  เหมี่ยงสันเทียะ
2. นายวินัย  เสนอจิตร
3. นายนิรันดร์  ลอยจันทึก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัณทิรา  จันทร์รอด
 
1. นายยอดธง  ทองคลี่
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทรทีประ
 
1. นางดลกาน  หาญณรงค์บุญ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายโกวิทย์  ครุฑขุนทด
 
1. นางดลกาน  หาญณรงค์บุญ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรติ  ใจกันธิยะ
2. นายก้องภพ  แก้วกาหนัน
3. นางสาวจรรยพร  โต๊ะสูงเนิน
4. นายจิรวัฒน์  จันทะดี
5. เด็กชายชาคริต  กองสูงเนิน
6. นายดัสกร  ขิขุนทด
7. นายตรีภพ  ขุนวิเศษ
8. นายทินกร  เมียกขุนทด
9. นายธนภัทร  ดีพิมาย
10. นายธนวัฒน์  จิ๋วขุนทด
11. นางสาวธิดารัตน์  สีคำ
12. นายนัฐพล  ดีสันเทียะ
13. นางสาวนิยดา  ฝึกดอนวัง
14. นางสาวปนัดดา  ตอนสันเทียะ
15. นายปิยวัฒน์  สายจันทร์
16. นางสาวปิยะลักษณ์  กินขุนทด
17. เด็กชายปิยะศักดิ์  สายทอง
18. นายพลวัฒน์  ชาจันทึก
19. นางสาวพิมพิลา  หมื่นขุนทด
20. นางสาวภัณทิรา  จันทร์รอด
21. นางสาวภาสินี  เมฆขุนทด
22. นางสาวมินยดา  แมดขุนทด
23. นางสาวรัชฎาพร  ชอบเย็น
24. เด็กชายรุ่งโรจน์  ภากล้า
25. นางสาววรรณวิภา  มืมขุนทด
26. นางสาววิลาสินี  ปอสูงเนิน
27. นายวุฒิการณ์  บางขุนทด
28. นายศุภโชค  พันธ์สูงเนิน
29. นางสาวสมหทัย  ไทยใหญ่
30. นางสาวสุธาสินี  ปอสูงเนิน
31. นายสุรศักดิ์  พรมขุนทด
32. นายสุรสิทธิ์  ขีดกลาง
33. นางสาวอภิญญา  รอบรู้สวัสดิกุล
34. นางสาวอรทัย  โต๊ะรัมย์
35. นางสาวอรวรรณ  ซ้อนจันทึก
36. นางสาวอริศรา  จิตรสงัด
37. นายอัครชัย  เหิมขุนทด
38. นายโชคทวี  อาจสันเทียะ
39. นายไตรรัตน์  ไพจิตร
 
1. นายธนัทถ์  สมบัติสิน
2. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
3. นางสาวขนิษฐา  แพบขุนทด
4. นายวีระพล  กุลกลางดอน
5. นางสาวชลธิชา  เจริญรัมย์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรวัฒน์  เทียนขุนทด
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  คนสันเทียะ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปารีณา  พรมวิโรจน์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกีรติ  ใจกันธิยะ
 
1. นายวีระพล  กุลกลางดอน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณฐพร  จันทร์สว่าง
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกวลิน  ทวีลาภ
 
1. นายวีระพล  กุลกลางดอน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาธินันท์  เจิมขุนทด
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาววราภรณ์  วัฒนวิริยะวงศ์
 
1. นายวีระพล  กุลกลางดอน
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  แสวขุนทด
2. นางสาวกาญจนา  เจิมขุนทด
3. นางสาวณิชกมล  เปล่งสันเทียะ
4. นางสาวปณิดา  เพ้ยจันทึก
5. นางสาวสิรีธร  อดุลย์สารภัณฑ์
6. นางสาวสุนิตา  แซ่พัว
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  เมืองกลาง
2. นางสาววราภัสร์  ทัดช่อม่วง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัญณิชา  อรุณเรือง
 
1. นางสาวกัลยาณี  พาขุนทด
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรัดดา  วงศ์พรพัต
 
1. นางสุรีรัตน์  กล้าหาญ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิรกานดา  ชุ่มขุนทด
2. นางสาวศุภลักษณ์  เพ็ดขุนทด
3. นางสาวสศิณา  ดุนขุนทด
4. นายอภิรักษ์  หาดขุนทด
5. นายเศกสัน  คูณสันเทียะ
 
1. นางสาวโกสุมภ์  ภูมิโคกรักษ์
2. นางจิรารัตน์  เพชรเจริญ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  แช่มขุนทด
2. เด็กชายณนณภพ  สุขธ์สบาย
 
1. นางศรัณยพัชร์  พัชรกิจโกมล
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุฑาทิพย์  ดีเพ็ง
 
1. นายกรแก้ว  กล้าหาญ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.09 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติกร  ด่านขุนทด
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สอบขุนทด
3. เด็กชายรฐนนท์  คูณขุนทด
4. เด็กชายวิริยะ  เกี๊ยะขุนทด
5. เด็กชายสาธิต  ใจชอบ
6. เด็กชายอภิลักษณ์  ศรัทธาธรรม
7. เด็กชายเจษฎา  งิมขุนทด
8. เด็กชายเนติพงษ์  อ่อนใจ
 
1. นายสมชาย  หมายเจริญ
2. นางนิตย์  หมายเจริญ
3. นายติณณภพ  หมายเจริญ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิศ  หาญขุนทด
2. นายทิวานนท์  นาเจริญ
3. นายนวภูมิ  แสนพันธุ์
4. นายภครพล  กันตุ่ม
5. นายรัตนกุล  เรืองสันเทียะ
6. นายวุฒิพร  ศรีทอง
 
1. นางนิตย์  หมายเจริญ
2. นางนิตย์ธีรา  ประจะนัง
3. นายติณณภพ  หมายเจริญ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัคร์  เศียรขุนทด
2. นางสาวชนิกานต์  ไพเราะ
3. นางสาวณัฐชา  กมขุนทด
4. นางสาวธนัชชพร  ไพสันเทียะ
5. นางสาวพวงผกา  ดุกขุนทด
6. นางสาวภูชนิษา  ไกรสำโรง
7. นางสาววรดา  กามขุนทด
8. นางสาวศิรประภา  หงษ์ทอง
9. นายเขมราช  ศรีแย้ม
10. นายเอกรัตน์  อาบสุวรรณ์
 
1. นายภิญโญ  มากขุนทด
2. นายสมเจต  ไตรวัชรนนท์
3. นายนิรันดร์  ลอยจันทึก
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  แก่นสูงเนิน
2. เด็กหญิงนฤมล  สายใหม
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พาขุนทด
 
1. นางสุภัทรา  วิเศษมงคลชัย
2. นางสาวภาสินี  พลขุนทด
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระพัฒน์  เศษกลาง
2. นางสาวอภิญญา  มะโน
 
1. นายโกวิทย์  ทาจันทึก
2. นางนารีรัตน์  ผดุงสุขดำรง
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  หิรัญอดุลวิทย์
2. นายเกียรติยศ  ศิริเกษ
 
1. นายประเสริฐ  ชิดชัยภูมิ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ดอกสันเทียะ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรกมล  จันทิสา
2. นายนันทนัช  น้อยจันทึก
3. นางสาวศุภวรรณ  นุมขุนทด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มะสุทธิ
2. นางดารณี  ศรีโยธา
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  ศรีทอง
2. นางสาวศิรินันท์  จนจันทึก
3. นางสาวสุจิรา  กรอบพุดซา
 
1. นางเสงี่ยม  แพะขุนทด
2. นางจิรัชญา  วงษ์ภูดิศ