สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงขวัญดาว  สายวิเศษ
 
1. นางสาวกมลชนก  พูลสง่า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อาศัยน้ำ
 
1. นางประทีป  เนียนกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงอักษราภัค  ศรล้ำ
 
1. นางสาวกมลชนก  พูลสง่า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวระพีพรรณ  พึ่งน้ำ
 
1. นางประทีป  เนียนกระโทก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชา  จงเพียร
 
1. นางประทีป  เนียนกระโทก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติภณ  สร้อยแก้ว
 
1. นางสายหยุด  ดีรบรัมย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 12 1. นางสาวศิรประภา  พึ่งน้ำ
 
1. นางสุดารัตน์  รักกระโทก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายกลวัชร  แหวนมุข
 
1. นายสังคม  ไกรปุย
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.6 เงิน 7 1. นางสาวจารุวรรณ  พลายงาม
2. นางสาววนิดา  นาเกิด
3. นางสาวเกวลิน  โชงรัมย์
 
1. นางสาวศุภมาส  ห้อยพรมราช
2. นางสุภาพร  ชื่นจัตุรัส
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสิริกร  ดีรบรัมย์
2. นางสาวอรอุมา   บุญผ่อง
3. นางสาวโชติรส  ช้างแก้ว
 
1. นางเณตรา  ชุมศรี
2. นายคม  ศิริชาติ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  คุณธรรม
2. เด็กหญิงมุธิตา  โยธี
3. เด็กชายสรายุทธ  เพียรชอบ
 
1. นางเณตรา  ชุมศรี
2. นายอภิชัย  หาญศึก
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.67 เงิน 6 1. นางสาวขวัญข้าว  ชินนอก
2. นางสาววรรณษา  ช่างแก้ว
3. นางสาวสุนารี  รับความสุข
 
1. นางเณตรา  ชุมศรี
2. นางสาวศุภมาส  ห้อยพรมราช
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลวรรณ  ลายสุวรรณ์
2. นางสาวชมพูนุช  นาคเครือ
 
1. นางเณตรา  ชุมศรี
2. นายศรศิลป์  ชุมศรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 27.8 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนธัช  วิจิตรอลงกรณ์
2. เด็กชายพิทยาธร   พงษ์ภักดี
 
1. นางสาวศุภมาส  ห้อยพรมราช
2. นายอภิชัย  หาญศึก
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนกร  วิจิตรอลงกรณ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  พลขันธ์
 
1. นายอภิชัย  หาญศึก
2. นางสาวศุภมาส  ห้อยพรมราช
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ถาดไธสง
2. เด็กชายปริชญา  คล้ายคลึงมี
 
1. นายคม  ศิริชาติ
2. นางโรจนา  เกียรติไกรศักดิ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายทินกร  หันบัง
2. นางสาวอุมาพร  อาศัยน้ำ
 
1. นางโรจนา  เกียรติไกรศักดิ์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิติมาพร  ดีรบรัมย์
2. เด็กชายพงศ์กร  บัวแพ
 
1. นายวรกิจ  เกียรติไกรศักดิ์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวธนธิป  เพิ่มพูน
2. นางสาววิลัยพร   มนกา
 
1. นางปาริชาติ  กุุลไธสง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุรเชษฐ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายศรศิลป์  ชุมศรี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  วัฒนยา
 
1. นายศรศิลป์  ชุมศรี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวมัณฑนา  ฉาบไธสง
 
1. นายศรศิลป์  ชุมศรี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายณัฏฐวรากรณ์  ขวัญใจ
2. เด็กชายวายุ  วังแก
3. เด็กชายวิจารณ์  ด้วงเนียม
 
1. นายศรศิลป์  ชุมศรี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัตนกร  จันสูงเนิน
 
1. นางสาวรัฏชญา  แก้วสุวรรณ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 6 1. นางสาวธนธิป  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวรัฏชญา  แก้วสุวรรณ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุทธิดา  กุดไธสง
 
1. นางสาวศิริพร  กลักโพธิ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายธนากร  นาคเครือ
2. นางสาวปิยวรรณ  โชคบัณฑิต
 
1. นางสุภาพร  ชื่นจัตุรัส
2. นางสาวศุภมาส  ห้อยพรมราช