สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติภณ  สร้อยแก้ว
 
1. นางสายหยุด  ดีรบรัมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 12 1. นางสาวศิรประภา  พึ่งน้ำ
 
1. นางสุดารัตน์  รักกระโทก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 27.8 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนธัช  วิจิตรอลงกรณ์
2. เด็กชายพิทยาธร   พงษ์ภักดี
 
1. นางสาวศุภมาส  ห้อยพรมราช
2. นายอภิชัย  หาญศึก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุทธิดา  กุดไธสง
 
1. นางสาวศิริพร  กลักโพธิ์