สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงขวัญดาว  สายวิเศษ
 
1. นางสาวกมลชนก  พูลสง่า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวระพีพรรณ  พึ่งน้ำ
 
1. นางประทีป  เนียนกระโทก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายกลวัชร  แหวนมุข
 
1. นายสังคม  ไกรปุย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนกร  วิจิตรอลงกรณ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  พลขันธ์
 
1. นายอภิชัย  หาญศึก
2. นางสาวศุภมาส  ห้อยพรมราช
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิติมาพร  ดีรบรัมย์
2. เด็กชายพงศ์กร  บัวแพ
 
1. นายวรกิจ  เกียรติไกรศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  วัฒนยา
 
1. นายศรศิลป์  ชุมศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัตนกร  จันสูงเนิน
 
1. นางสาวรัฏชญา  แก้วสุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 6 1. นางสาวธนธิป  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวรัฏชญา  แก้วสุวรรณ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายธนากร  นาคเครือ
2. นางสาวปิยวรรณ  โชคบัณฑิต
 
1. นางสุภาพร  ชื่นจัตุรัส
2. นางสาวศุภมาส  ห้อยพรมราช