สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อาศัยน้ำ
 
1. นางประทีป  เนียนกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงอักษราภัค  ศรล้ำ
 
1. นางสาวกมลชนก  พูลสง่า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชา  จงเพียร
 
1. นางประทีป  เนียนกระโทก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.6 เงิน 7 1. นางสาวจารุวรรณ  พลายงาม
2. นางสาววนิดา  นาเกิด
3. นางสาวเกวลิน  โชงรัมย์
 
1. นางสาวศุภมาส  ห้อยพรมราช
2. นางสุภาพร  ชื่นจัตุรัส
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  คุณธรรม
2. เด็กหญิงมุธิตา  โยธี
3. เด็กชายสรายุทธ  เพียรชอบ
 
1. นางเณตรา  ชุมศรี
2. นายอภิชัย  หาญศึก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.67 เงิน 6 1. นางสาวขวัญข้าว  ชินนอก
2. นางสาววรรณษา  ช่างแก้ว
3. นางสาวสุนารี  รับความสุข
 
1. นางเณตรา  ชุมศรี
2. นางสาวศุภมาส  ห้อยพรมราช
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายทินกร  หันบัง
2. นางสาวอุมาพร  อาศัยน้ำ
 
1. นางโรจนา  เกียรติไกรศักดิ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวธนธิป  เพิ่มพูน
2. นางสาววิลัยพร   มนกา
 
1. นางปาริชาติ  กุุลไธสง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวมัณฑนา  ฉาบไธสง
 
1. นายศรศิลป์  ชุมศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายณัฏฐวรากรณ์  ขวัญใจ
2. เด็กชายวายุ  วังแก
3. เด็กชายวิจารณ์  ด้วงเนียม
 
1. นายศรศิลป์  ชุมศรี