งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 089
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธีรติ    แสไพศาล
2. นางสาวโชษิตา    แห่งสันเทียะ
1. ส.ต.ท.ญาดา    รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา    หล่ำจันทึก
2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอมาญาวีณ์    สุทธมงคล
2. นางสาวอรปรียา    สินสมบัติ
1. นางสาวจริยา    ชัยประเสริฐ
2. นายสวรรค์    ดวงมณี
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายชินวัตร    ค้าคุ้ม
2. นายวีรยุทธ    โกพล
1. นางสาวพรนิภา    โภคสวัสดิ์
2. นางสาวพิจิตตรา    สนุ่นไพบูลย์
4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวแก้ววิกาญจน์    ช่อตะขบ
2. นางสาวเกวลิน    ทองพรมราช
1. นายนิคม    หอมสมบัติ
2. นางสาวน้อมจิตร    เฉลยไกร
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายภูริภัทร    บัวกลาง
2. นายกัมปนาท    สิงห์แพ
1. นางสาวจุฬาภรณ์    กาญจนสีมา
2. นายอนุวัฒน์    ทำไถ
6 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรภา    ร่มเริง
2. นางสาวสิริกัญญา    จิตรบำเพิง
1. นายธัญพิสิษฐ์    อ่อนศรี
2. นางสาวปาริทัศน์    นิลยอง
7 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายชิณวัฒน์    บุญญาธิการ
2. นายวิทวัฒน์    วัฒนา
1. นางสาวสุนิสา    ทันจันทร์
2. นายอุทัย    เหตุผล
8 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายสุรภักดิ์    เรียนหมี
2. นางสาวธัญญารัตน์    แสนแก้ววิจิต
1. นางพิศมัย    บุญซำ
2. นายพีรชัย    ชินพร
9 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอริยา    ขันทะวัตร์
2. นางสาวกิตติยา    เพียซ้าย
1. นายณัฐพล    ยุติกิจ
2. นายวิษณุ    สุวรรณวงศ์
10 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริวรรณ    แสนกล
2. นางสาวอนงค์    พิกุลทิพย์
1. นายวุฒิพงษ์    ศิริโชคตระกูลชัย
11 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอารีรัตน์    เรกระโทก
2. นางสาวชนิตา    พรผักแว่น
1. นางสาวดารารัตน์    ศรีเกษม
2. นางอารีรัตน์    อังกระโทก
12 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายต่อเกียรติ    สุขสบาย
2. นายธนวัฒน์    ร่าเริง
1. นางสาวนนทยา    เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา    แสนใหม่
13 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวเกศสุดา    หมวกสันเทียะ
2. นางสาวแพรไหม    มะละตา
1. นางสาวสุวรรณี    ศิริพิทักษ์ชัย
2. นางสาวเบญจมาศ    รอดเลี้ยง
14 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายภูริช    ช้างชู
2. นายภูบดิน    รัตนฉัตรชัย
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. นายบดินทร์    สิงหะ
15 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธราดล    ป้องพระราช
2. นายวิจักษณ์    บุญเกิด
1. นางสมพิศ    บัตรจัตุรัส
16 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสุขสันต์    รานอก
2. นายฉัตรชัย    สามารถ
1. นายกิตติภูมิ    ขำเทศเจริญ
2. นางสาววีระนุช    บุระกรณ์
17 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวมานิตา    สิริภูริภากร
2. นางสาวอนุธิดา    สาดสูงเนิน
1. นายกิตติพงศ์    สินขุนทด
2. นางสาวนภาพร    ช่างทำ
18 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายทศพร    แซ่อึ้ง
2. นายธนดล    สุรอด
1. นายศาสตรา    ศรีสุเพชรกุล
2. นายสุทธิพันธ์    จันลาวงศ์
19 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพัชรพล    เสนาะกลาง
2. นายจารุภัทร    จงกลนีย์
1. นายณัฐวุฒิ    ทรงกำพล
2. นายวิทยา    นามนอก
20 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววราภรณ์    เกิดนาม
2. นายทินภัทร    ทองดีนอก
1. นางจิรภา    เซียนพิมาย
2. นายนิรันด์    สารรัมย์
21 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชุติมา    มหาดไทย
2. นางสาวปัทมพร    วงษ์อัง
1. นายพงษ์ศักดิ์    เงากระจ่าง
2. นายอำพล    มีครไทย
22 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายภาณุพงศ์    สดกลาง
2. นายวัชรากร    ผลพิมาย
1. นางทิพวรรณ    เสตะพยัคฆ์
2. นางสาวปัทมา    นามแสงผา
23 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุภัสสร    พลการ
2. เด็กหญิงดาราวรรณ    พิมายนอก
1. นายวันชัย    การสร้าง
2. นายอุเทน    สมบัติศรี
24 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนภาพร    ดวงจิตร
2. นางสาวศุจีภรณ์    ลาขุมเหล็ก
1. นางสาวชัญญาภัค    ใยดี
25 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายปราบศึก    สงฆ์จันทร์
2. นายกันต์กวี    ทองมา
1. นางคัมภีรพรรณ    วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสาลินี    เชิดสูงเนิน
26 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธัญพิชชา    แก้วละเอียด
2. นายธนา    ดีหนองยาง
1. นายมานะ    บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์    สร้อยเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................