งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์ธิกา    ต่อกระโทก
2. นางสาวสุประวีณ์    ทำดี
3. นางสาวชิดชนก    จันทร์แสง
1. นายดิเรก    หมอยา
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกมลฉันท์    โถโคกสูง
2. นางสาวฐานิดา    วิชัยรัมย์
3. นางสาวชมพูนุช    เริงสนาม
1. นายปราโมทธ์    กุลสุทธิไชย
2. นางศรีรัตน์    กิจวรรณ
3 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงกมล    เศษกลาง
2. นางสาวเพ็ญนภา    พูนกลาง
3. นางสาวอารยา    ดงชมภู
1. นายรัตนพล    พงษ์พรรษา
2. นางอบอวล    จันทรปรีชายุทธ
4 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤสรณ์    งอนกลาง
2. นางสาวสุนิสา    บัวป้อม
3. นางสาวสุณิษา    ซำโพธิ์
1. นางสาวขนิษฐา    พงษ์พิมาย
2. นายดิศกุล    แย้มวจี
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัชกรณ์    ทองนานัปการ
2. นางสาวศวิตา    ทูขุนทด
3. นางสาวเยาวลักษณ์    นาคมณี
1. นางธนัญญาภรณ์    ดวงกางใต้
2. นางสาววาสนา    เที่ยงสันเทียะ
6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐพรพงศ์    สีสังข์
2. นางสาวชุลีพร    โชติกลาง
3. นางสาวอัมพาพันธ์    เชื่อมจอหอ
1. นางทิพวรรณ    ทั่งกลาง
2. นางนิตยา    จิตละม่อม
7 โรงเรียนมะค่าวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพจนี    วงศ์พนัส
2. นางสาวสุพจนา    วงศ์พนัส
3. นางสาวสุนารี    สวยกลาง
1. นายถาวร    หมายครอบกลาง
2. นายอริยพงษ์    ศรีสุพัฒศ์
8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยธิดา    วงณรา
2. นางสาวเกตกนก    นวนทองหลาง
3. นางสาวหรรษมน    สิทธิสน
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    เล็งกลาง
2. นางอุทัย    วงณรา
9 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจริญญา    บุญทัน
2. นางสาวกฤตยา    หวังเลี้ยงกลาง
3. นางสาวศรินยา    อู่เสือพะเนา
1. นางสาวชลวรรณ    หมั่นทองหลาง
2. นางสาวศศิยาพัชร    สังข์สุขวิรัตน์
10 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    มนตรีชัย
2. นายสุชาติ    ขาวพิมาย
3. นายชินดนัย    ยิ่งรัมย์
1. นางกรณิศา    สำเร็จ
11 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายปิติภัทร    รักษาศรี
2. นางสาวศุภลักษณ์    จันทร์คำ
3. นางสาวทาริกา    แว่นกลาง
1. นางศุภัชชา    ธนูปกรณ์
2. นางสาวสุนทรีลักษณ์    แทนสูงเนิน
12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิกานต์    ก่ำพรมราช
2. นางสาวอาทิตยา    แปลสันเทียะ
3. นางสาวพรชนก    ช้อยสระน้อย
1. นายทองยศ    นามวงษา
2. นายสัญญา    ทองขุนวงศ์
13 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวดวงพร    มารมย์
2. นางสาวรจรินทร์    ประชนตะคุ
3. นางสาวสุนิตา    สวนพรมราช
1. นางกานต์ธีรา    พูนผล
2. นางสาววรวลัญช์    ตรีอาภรณ์วงศ์
14 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวธมลวรรณ    เพชรประไพ
2. นางสาวสรัลชนา    บัวปั้น
3. นายศักดิ์สิทธิ์    สร้อยสละ
1. นางสาวดาราพันธ์​    ภูศรี
2. นางสาวน้ำฝน    ยามกระโทก
15 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวมุชิตา    อ๊อดจังหรีด
2. นางสาวอริสา    จุลสำโรง
3. นายนครินทร์    พิมพ์ครบุรี
1. นายธีรพร    เดชะเวทย์วิเศษ
16 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววริศราพร    แสนโคตร
2. นางสาวสุพิชญา    เซียงคำ
3. นางสาวปภาดา    บำรุงกาญจน์
1. นางสาวอณัฐภิชา    เสงี่ยมศรี
2. นางสาวอรุนี    ระลึกมูล
17 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุมณฑา    ครูสอนดี
2. นางสาวสุภาวรรณ    ครูสอนดี
3. นางสาวบุษยมาศ    เสาร์กลาง
1. นางสาวสุนันทา    รัตนสิงห์
2. นางสาวสุภาวดี    เสถียร
18 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวฉัตรกมล    จันทิสา
2. นางสาวศุภวรรณ    นุมขุนทด
3. นายนันทนัช    น้อยจันทึก
1. นางดารณี    ศรีโยธา
2. นางสาวเสาวลักษณ์    มะสุทธิ
19 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพรชนิดา    จันลา
2. นางสาวสุพรรณี    ผาศิลป์
1. นายเกศว์โกมล    ราชวงศ์
2. นายเกศว์โกมล    ราชวงศ์
20 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเอมอร    วัชโศก
2. นางสาวอารยา    สังข์ไทย
3. นางสาวอรัญญา    ประจันเต
1. นายยุทธกาล    พลยางนอก
21 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวทิติญา    วงค์เหง้า
2. นางสาววาสนา    โคตะดี
3. นางสาวมลิษา    โสภาเลิศ
1. นายชุมพล    จำปามูล
2. นางวนิดา    จำปามูล
22 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปิยะดา    กลีบสันเทียะ
2. นางสาวรัตนวรรณ    หวังฝากกลาง
3. นางสาวอนุสรา    เฉื่อยโนรี
1. นางสาวภัสราภรณ์    นวลดี
2. นายมีชัย    ศรีกำพล
23 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชลธิชา    เนตรสูงเนิน
2. นางสาวธนพร    อุดมทรัพย์
3. นายภัทรพล    สัตยารัฐ
1. นางสาวจิตตราพร    พยัคฆชัยวรกุล
2. นางสาวสายพิณ    ทอนสูงเนิน
24 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเกวลิน    แสงสุข
2. นางสาวภัทราพร    ขาวนอก
3. นางสาวเสาวภา    คงเรืองราช
1. นางสาวนงเยาว์    ศรีคันธรักษ์
2. นายสมเชาว์    แพเอี่ยมทรัพย์
25 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายปิยะราช    เตียนศรี
2. นายอดิศร    ดั้นด้น
1. นายสมหมาย    อัลมาตย์
26 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐวุฒิ    นากุดนอก
2. นายวิทยา    เนื้อนา
3. นายภานุวัฒน์    เชื่อฟัง
1. นายชัยนิด    กะการดี
2. นายสามารถ    ใช้ช้าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................