งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรศักดิ์    อยู่อุ่นพะเนา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์    สาหยุด
1. นายวัชรินทร์    มะลุมกลาง
2. นายสหพันธ์    ชุดนอก
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรนันท์    จันอุด
2. เด็กหญิงศิวพร    เต็มเกษม
1. นางสาวนิติยาภรณ์    ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์    ฟุ้งพิมาย
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิชญะ    วชิรานุมากูล
2. เด็กหญิงอัญชนา    ชมพูอาจ
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์    พันธ์กิ่ง
2. นางอุไลรัตน์    หมั้นทรัพย์
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพัชร์    ริมใหม่
2. เด็กชายภูริพัฒน์    แซ่อึ้ง
1. นางจุฑามาศ    มีกุดเวียน
2. นางณัฐกฤตา    อรรถวัน
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสิปปกร    บุญอยู่
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ศรียอด
1. นายประสาน    ไปใหม่
2. นางพันธ์กมล    รัศมิ์ขาวพราย
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    ปราสาทจันทร์
2. เด็กชายณารา    อินทรโสธรฉันท์
1. นางสาวพรนิภา    โภคสวัสดิ์
2. นางสาวรัตติยา    ชุมสนาม
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปนินัท    เปรี่ยมทอง
2. เด็กชายณฐวัฒน์    อ่อนบัตร
1. นางสาวรักชนก    กุดนอก
2. นางสาวศจีรัตน์    นิลบรรพต
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ประสมทรัพย์
2. เด็กหญิงสุภัทรศยา    เชิญกลาง
1. นางกนกวรรณ    ไกรศรี
2. นางสาวกริ่งหยก    หิรัญ
9 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนินาถ    ศรีรักษา
2. เด็กหญิงธัญมน    ซึ่งพรหม
1. นางสาวกานต์    ตระกูลบุญ
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    พิมพ์มะไฟ
2. เด็กหญิงพัณณิตา    แฝงกระโทก
1. นางสาวนวลจันทร์    เชื้อพันธ์ุลาน
2. นางสาวสุธินันท์    เลิศนา
11 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัณณิดา    เสนาพันธ์
2. เด็กหญิงปนัดดา    สาธร
1. นายกฤติกร    หวังอ้อมกลาง
2. นายเฉลิมพงศ์    ผินงูเหลือม
12 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวีรวุฒิ    จันทรชีวา
2. เด็กชายนพณัฐ    น้อยนันตา
1. นายรชต    ไชยสิทธิ์
2. นายวิษณุ    สุวรรณวงศ์
13 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายมงคล    เทียมเพ็ง
2. เด็กชายวิทยา    บุญทรัพย์
1. นางสาวนิรามัย    เชิดเมืองปัก
2. นางสาวอรวรรณ    คิดถูก
14 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์    ลาปุ้ง
2. เด็กหญิงอรอนงค์    ถวาย
1. นางสาวลัดดาวรรณ    สมานมิตร
2. นางสาววรัติญา    ไพลกลาง
15 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวัลนิภา    สายลื่น
2. เด็กหญิงเพชรอาภา    ปิ่นคำ
1. นายศิริวัฒน์    ใหญ่กระโทก
2. นายสุริยัน    มนุษย์
16 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายชัยภัทร    รวงกระโทก
2. เด็กชายจตุรวานิช    เกษตรวัชรสิทธา
1. นางสาวน้ำฝน    ยามกระโทก
2. นางอารีรัตน์    อังกระโทก
17 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูมิรัตน์    วงษ์ไทย
2. เด็กหญิงอัสมีน    ทิวจันทึก
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์    อนันท์ธนาศิริ
18 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนีรชา    แซวจันทึก
2. เด็กชายไชยวัฒน์    เมยขุนทด
1. นางสาวสมควร    ฝายสระน้อย
2. นางอารีย์    รมรัตน์
19 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายฐิติรัตน์    เด็ดขุนทด
2. เด็กชายธรรมนูญ    โชมขุนทด
1. นางสาวกัณฐิมา    เกตุขุนทด
2. นายพิสิฎฐ์    ชลายนนาวิน
20 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูริภัทร    เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายพงษ์ธร    ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
1. นางสาวกนกวรรณ    คงมิ่ง
2. นายวุฒิพงษ์    ิเงินดี
21 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนวพร    ปอสูงเนิน
2. เด็กหญิงอนันดา    โนมขุนทด
1. นายกรรญดา    ณิชกุลโรชา
2. นางอัญชัญ    งามสูงเนิน
22 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายพงศกร    ขำขุนทด
2. เด็กชายจีระนันท์    หึกขุนทด
1. นางสาวกุลปัสสร์    แสบขุนทด
2. นางทิพญาฎา    เชาว์พานิช
23 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงญาดา    หุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    กัญญาวัชยุวพงษ์
1. นางสาวจีรนันท์    ผลนา
24 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายจิรเทพ    ตระโกสี
2. เด็กชายสุรพศ    โพธิ์ษาราช
1. นางสาวณัฐชลัดดา    ลอยฝน
2. นางสาวนันทิญา    แพนไธสง
25 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายนพรัตน์    โพธิ์ชัยเลิศ
2. เด็กชายวีรภาพ    ทุ่มนอก
1. นางสาวสุภาวดี    พิเศษ
2. นางเหมรัศมิ์    ขันติธรรมรัตน์
26 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุธาสิณี    นาคแท้
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    รักพงษ์
1. นางสาวสุจิตรา    ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี    ศรีนามบุรี
27 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์    มูลจิต
2. เด็กชายวีรยุทธ    กุเวสา
1. นางสาวกาญจนา    ทวีพงษ์
2. นางสาววรรณภา    ไปรแดน
28 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายปาราเมศ    สุริยันต์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    ศรีคราม
1. นางจุรีรัตน์    ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
2. นางสาวชลดา    ปิ่นวิเศษ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................