งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 798
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารียา    พัฒนจิตวิไล
2. เด็กหญิงบุษกร    ขุนจิตรพัด
3. เด็กหญิงแพรวา    ปลั่งกระโทก
4. เด็กหญิงพิมพา    จิตรสม
5. เด็กหญิงนภารัตน์    ผิวทองงาม
6. เด็กหญิงนันทกานต์    วงศ์บุตรดี
7. เด็กหญิงอรณิชา    ระวังสำโรง
8. เด็กหญิงกมลชนก    ตรองจิต
9. นางสาวณัฐธยานันท์    คงช่วงชาติ
10. นางสาวปิยธิดา    กล้ากลาง
11. นางสาวพัทธ์ธีรา    เกิดทองพูล
12. นางสาวกนกวรรณ    สอนกระโทก
13. นางสาวสุธางศุ์รัตน์    ศิริวัฒน์
14. เด็กหญิงวริศรา    ริ้วทอง
15. เด็กหญิงณัฐธิดา    ชมดอน
16. นายวทัญญู    ปิ่นน้อย
17. นายวินัย    นาบกระโทก
18. นายจิรายุ    รายพิมาย
19. นายชยากร    ค่ำสุข
20. เด็กหญิงอรพิม    พาขุนทด
21. เด็กชายวรวัฒน์    พรหมคุณ
22. เด็กชายกฤตภาส    บันเทิงกุล
23. เด็กชายธนมงคล    มาพะเนา
24. เด็กชายกรกวี    พวงขุนทด
25. เด็กชายสุรเทพ    หวลสันเทียะ
26. เด็กชายภัทรพงศ์    ยอดจะโป๊ะ
27. เด็กหญิงจูเลีย    แลนเจลอตโต้
28. เด็กหญิงชวนันท์    ศรีวิชัย
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์    โพธิ์สมบัติ
30. เด็กหญิงวนารีย์    รุนใหม่
1. นายกฤช    ศุภบุญพิทักษ์กุล
2. นายกฤตยพงษ์    บานเย็น
3. นายชลิต    สุริยะสกุลวงษ์
4. นางนิยม    พื้นทะเล
5. นายพยุง    ครากกระโทก
6. นางสาวยุคลธร    แก้วทองคำ
7. นายวีระศักดิ์    สุภาพ
2 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุภัสกริ่ง    จังอินทร์
2. เด็กชายสพลเชษฐ์    เจริญสุข
3. เด็กหญิงภัททิยา    กอคูณกลาง
4. เด็กหญิงประภัสสร    วิชัยดิษฐ์
5. เด็กชายนภนต์    หนูรอด
6. เด็กชายปภินวิทย์    สร้อยสูงเนิน
7. เด็กหญิงสุพินญา    สว่างเนตร
8. เด็กหญิงอาทิตยา    ปิ่นเย็น
9. เด็กชายดาวเหนือ    ข้องนอก
10. เด็กหญิงพรชิตา    อาวรจิตร์
11. เด็กหญิงภัทรวรรณ    บรรยงค์
12. เด็กหญิงสุพัตรา    อุดทุม
13. เด็กหญิงปุญญพัตร์    นาคยันยงค์
14. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ชูพลกรัง
15. เด็กหญิงกุลปริยาลักษณ์    ฉัตรสุวรรณสร
16. เด็กหญิงธัณย์สิตา    อนันต์เดชธนโชติ
17. นางสาวสุพรรษา    บุตรภาชี
18. นางสาวกัญญาภัทร    เหมือนทรัพย์
19. นางสาวอฐิสรา    โชคฐิติวัฒน์
20. นางสาวอฬิษรา    โชคฐิติวัฒน์
21. นายธีรภัทร์    ประชากลาง
22. นายพณัฐณัญ    ชะโลมกลาง
23. นางสาวอริศรา    ธรรมเกาะ
24. นายชินกฤต    พิมพ์สวัสดิ์
25. นายภานุวัฒน์    คงชนะ
26. นางสาวภูวนันท์    ข้องนอก
27. นางสาวพัณณ์ชิตา    วันละดา
28. นายธนพันธ์    วงศรีวอ
29. นายปฏิภาณ    ใจงาม
30. นางสาวมธุริน    การสูงเนิน
1. นางสาวจันทิดา    อุบลเทพชัย
2. นายปัญญา    กิจเจริญปัญญา
3. นางเพ็ญแข    กิจเจริญปัญญา
4. นางแวว    บำรุงนา
3 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกุลณัฐ    ประจงค์
2. เด็กชายศิวกร    ศรีพวงเพ็ชร
3. นางสาวกรรณิกา    บัวทอง
4. เด็กหญิงกีรติ    ประจงค์
5. เด็กหญิงประณยา    ฤทธิ์นอก
6. เด็กหญิงวิษา    วงษ์ชาลี
7. นางสาวสุชานาถ    ทูโคกกรวด
8. เด็กหญิงวีรนันท์    วิถีเทพ
9. เด็กหญิงสุชาดา    พรมโพธิ์
10. เด็กหญิงพรรณวษา    กิมรัมย์
11. นางสาวแพรวพราว    ปาปะเส
12. นางสาวสายน้ำผึ้ง    ชมเชย
13. นางสาวทิพรัตน์    แอมรัมย์
14. นางสาวจุฑารัตน์    ประกำแหง
15. เด็กหญิงจารุภา    พวงสันเทียะ
16. นางสาวอธิญา    สิทธิราช
17. เด็กชายสุรศักดิ์    กล้าณรงค์
18. นายวัชรากร    ผดุงชน
19. นายธีรภัทร    ทันศรี
20. นายสรนันท์    ศิลป์ประกอบ
21. นายณัฐิวุฒิ    นามบัวลา
22. เด็กชายสืบสกุลเกียรติ์    แสนศึก
23. นายนิมิต    ประโพธิ์ทิง
24. นายพรสยาม    จงเทพ
25. นายนันทิพัฒน์    ใจเสมอ
26. เด็กชายนัฏฐวัฒน์    พลเสน
27. เด็กชายธนพล    ดวงชมภู
28. เด็กชายพิพัฒน์    ปาปะกัง
29. เด็กชายภัทรพงศ์    เจริญสุข
30. เด็กชายกฤษณะ    ดวงเวียงคำ
1. นางสาวจรินทร    ศรีวรสาร
2. นายทรงพล    สายแวว
3. นายพีรัช    เกียรติพัฒนธาดา
4. นายวิษณุ    นวลใหม่
5. นางศศิกานต์    ทรงฤทธิ์
6. นายอรรถพล    มาสม
4 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐพล    ชินโคตร
2. นายกิตติศักดิ์    สุขอินทร์
3. นายพิพัฒนชัย    สุขเกษม
4. นายคมกริช    แก้วเขียว
5. นายชัชชล    พงษ์พิมาย
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    โชคเหมาะ
7. เด็กชายเจตภานุ    ฮาดิ้ง
8. เด็กชายภาคิน    มณีรัตน์
9. เด็กชายอภิรักษ์    วิเศษอุด
10. เด็กชายอภิชาติ    สาลิกร
11. เด็กชายศุภกิจ    หนองบุญ
12. นางสาววิยะดา    บัวงาม
13. นายชินวัตร    ยางนอก
14. นางสาวอิศราพร    นิราราช
15. นางสาวกัลยา    ช่างไม้
16. เด็กชายธีระพงษ์    สิงห์สนั่น
17. เด็กหญิงพรนภัส    สาระรัตน์
18. เด็กหญิงกรรวี    อ่ำกลาง
19. เด็กหญิงณัฐณิชา    ช่วยพิมาย
20. เด็กหญิงศิริรัตน์    ขอพืชกลาง
21. เด็กหญิงไอรดา    แขมคำ
22. เด็กหญิงเนตรนภา    หมั่นไธสง
23. เด็กหญิงมณีรัตน์    ผสมทรัพย์
24. เด็กหญิงพิมพิมาศ    สุราช
25. เด็กหญิงชลธิชา    ชูโคกกรวด
26. นายพีรพัฒน์    ผลคำ
27. นายจรัญ    จีระออน
28. เด็กชายกฤษฏาภร    เพชรแก้ว
29. เด็กหญิงลักษมี    แคนอินทร์
30. นางสาวอรัญญา    คตช่างพะเนาว์
1. นายพลอัษวพล    พรหมประดิษฐ์
2. นายเรืองชัย    อุดมผล
3. นายเอกฤทธิ์    แสงรัศมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................