งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญจิรา    คนโทฉิมพลี
2. นางสาวสุภาพร    แสงอรุณ
3. นางสาวปริศนา    อินตา
1. นายเอกพล    ศรนารา
2. นางแสงโสม    เปียสูงเนิน
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวรรณ    ศรีปรุ
2. นางสาวณีรนุช    พันธุมาศ
3. นางสาวปลายฟ้า    สุวรรณประได
1. นางจันทณี    พหุลรัต
2. นางภาวิณี    คูณสุข
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวลัดดาวัลย์    พูนจันอัด
2. นางสาวศรินยา    ไปนาน
3. นางสาวลลิตกร    บรรจงปรุ
1. นางปณิตา    อยู่กิ่ม
2. นางลำยอง    ชุนเกาะ
4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนารีรัตน์    กลีบกลาง
2. นางสาววิลาวัณย์    ชะนะโสม
3. นางสาวศิริลักษณ์    แตงกลาง
1. นางกันยารัตน์    ผกาพวง
2. นางสาวศรีไสล    ไพลขุนทด
5 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจินต์จุฑา    อยู่นอก
2. นางสาวกนกพิชญ์    แสงจันทร์
3. นางสาวศิริดุมภา    จันทร์ศิริสุข
1. นางชวนคิด    ทิศกระโทก
2. นางสมบูรณ์    กมขุนทด
6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววิมลรัตน์    คงนอก
2. นางสาววรลักษณ์    เกตุลาพร
3. นางสาวจรรยพร    ไตรผักแว่น
1. นางนทิพญดา    บุญเลิศ
2. นางวิไลวรรณ    พิณพิมาย
7 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวเพ็ญพิชชา    แขมเกษม
2. นางสาวโสภา    งามวิไลย์
3. นางสาวอินทิรา    รนกระโทก
1. นางขนิษฐา    เทียมครบุรี
2. นายชุมพล    เทียมครบุรี
8 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชไมพร    สิงขร
2. นางสาวจันทนา    ทุมทอง
3. นางสาวจุฑามาศ    มาลัยแก้ว
1. นายกิตติศักดิ์    ยอดลี
2. นางทองใส    ยอดลี
9 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสมพงษ์    รัตนารักษ์
2. นางสาวกัลยา    ชุบขุนทด
3. นางสาวนิภาพร    ลือชา
1. นางสาวนิภารัตน์    ไวขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์    ดอกสันเทียะ
10 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกวรรณ    เถาว์กลาง
2. นางสาวสิริมา    ประเสริฐสังข์
3. นางสาวดิศรินทร์    กุสันเทียะ
1. นางกัลย์ธนัท    โสภา
2. นางสาวบัวริม    กวนสำโรง
11 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายศักดา    เกาะด่านนอก
2. นายธนโชติ    กองทุ่งมน
3. นางสาวสุกัญญา    ยวงสูงเนิน
1. นางสาวชเนตตี    ภู่ตระกูล
2. นางประไพศรี    หวังค้ำกลาง
12 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวภาขวัญ    สูงรุ่ง
2. นางสาวศิรินภา    แดนคำสาร
3. นางสาวศันสนีย์    สมน้อย
1. นางสาวฆณภัส    ชีใหม่
13 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวดวงกมล    โปร่งสันเทียะ
2. นางสาวกุลธิดา    ภักดีนอก
3. นางสาวสุธิตา    จงฟุ้งกลาง
1. นายจริยา    สุมินทนะ
2. นายธงพัฒณ์ภาธร    รอยดีพัฒนะ
14 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสรารัตน์    วิชาเกวียน
2. นางสาวอารีรัตน์    ปักการะสัย
3. นางสาวเบญจมาศ    มาสุข
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางทิพวรรณ    เสตะพยัคฆ์
15 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกัณณภัค    เหมือนกลาง
2. นางสาวจริยา    ตาลปั้น
3. นางสาวสุธิดา    หวังคู่กลาง
1. นางสาวชีวรัตน์    ช่ำชอง
2. นายสุรชัย    โชติกลาง
16 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวแพรวรุ้ง    รังดิษฐ์
2. นางสาวธัญญาภรณ์    คำเกิด
3. นายพีรวุฒิ    สันทัด
1. นางสาวกันยารัตน์    มาศมิส
2. นางกุลธิดา    วงศ์ชัยกรกุล
17 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุพัตรา    นิทะรัมย์
2. นางสาวนิลาวรรณ    อินทร์ทอง
3. นางสาวศิริลักษณ์    ฟองไชย
1. นางคมเนตร    ปนสันเทียะ
2. นางเตือนจิตต์    พัฒนตรีคุปต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................