งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 726
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภชัย    มูลชัยสุข
1. นางสาวแขนะภา    เพียผือ
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเสาวลักษ์    ธัญชัยวัฒน์
1. นางสาวนัธริยานันท์    สิทธิกิตติคุณ
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรองแก้ว    เทพราชา
1. นางสาวรติชา    ระวิโรจน์
4 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิดารัตน์    ปั่นสันเทียะ
1. นายณธายุ    ตีบจันทร์
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสืบสาน    วิเศษรินทอง
1. นายมาณพ    วงษ์คำ
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทองนพคุณ    พัฒนชัยวงษ์คูณ
1. นางนิลุบล    สวัสดิผล
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    ดุมใหม่
1. นายธเนศ    โชรัมย์
8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    แทวกระโทก
1. นางสาวฉัตรสุดา    ยายพิมพ์
9 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    พันนาเหนือ
1. นายอนุรักษ์    โพธิ์โพ้น
10 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุกฤตา    ชุ่มกระโทก
1. นางจิตรลดา    จันทร์ลี
11 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายทวีกิจ    ดีขุนทด
1. นางสาวทัศนียภรณ์    ชินวงศ์
12 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    ถินกระโทก
1. นางขณิดา    ช่างทองมะดัน
13 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญจพร    แต้มสีทอง
1. นางน้ำอ้อย    จงเพ็งกลาง
14 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิรชัช    วงศ์พล
1. นางสาวนันทพร    โพนยงค์
15 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนิธิภูมิ    บุบโพธิ์
1. นายคมกริด    พรมนัส
16 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    เรียบครบุรี
1. นายพิสิฏฐ์    ชาวเสมา
17 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    พันธ์จะโป๊ะ
1. นายศิริมนตรี    ดีสวน
18 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายชัยธวัช    หอยตะคุ
1. นายปัญญา    ปราบราบ
19 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอริสรา    จันทพล
1. นางวลัยรักษ์    อภิเกียรติสกุล
20 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงไอลดา    วะเริงรัมย์
1. นายสมพงษ์    กลำเงิน
21 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกุลปริยาภรณ์    ฉัตรสุวรรณสร
1. นางสาวทักษพร    พูนสระน้อย
22 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรรัตน์    บำรุงกิจ
1. นายจิรภาส    กีบสันเทียะ
23 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูมิรพี    แก้วมณี
1. นางสุทธิพร    ใหญ่ไล้บาง
24 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงหัทยา    ชาติจันทึก
1. นางสาวพัชรี    แก้วมงคล
25 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอรรถพร    เกษรพุด
1. นายไกรพล    วอนอก
26 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    แก่กลางดอน
1. นายไพบูลย์    รูปงาม
27 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฉัตราพร    จิตรีงาม
1. นางสาวกุลวดี    ปุยกระโทก
28 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายสมิทธิ์    ดุงขุนทด
1. นายภูมิภัทร    ฉัตริภากรณ์
29 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพีรยา    จันทร์สูงเนิน
1. นายประสิทธิ์    จงท่องกลาง
30 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปริญญดา    โมกศิริ
1. นางจันทร์เพ็ญ    โสมา
31 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายเทวัญ    โพธิ
1. นางปวีณ์รัตน์    นารากิตพงศ์
32 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    ทำกันหา
1. นายอภิรักษ์    นิราราช
33 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอดิศร    เที่ยงสันเทียะ
1. นายวิราพร    สายปาน
34 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเอกพจน์    บุญแก้ว
1. นายเฉลิมเกียรติ    เสริมเปล่งศรี
35 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    ศิลป์ประกอบ
1. นายเชาวฤทธิ์    ภูบัวเพชร
36 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอภิวันท์    แสงวันดี
1. นางสาวศศิฤทัย    ด่านกลาง
37 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเสาวภา    โสตคล้า
1. นางสาวสายฝน    ชัยกาศ
38 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงภูริณี    พิมายนอก
1. นายอาทิตย์    มาสวนจิต
39 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปนัสยา    สูหา
1. นางสาวอิสรีย์    เรืองธนานุรักษ์
40 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเปมิกา    ค้าขาย
1. นายเอกชัย    บุญทิสา
41 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจักริน    สีแรต
1. นายวิเชียร    บัวสาย
42 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธนากร    วงษ์สิทธิ์
1. นางปาริชาติ    ธุระทำ
43 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพรชิตา    หาระภูมิ
1. นางสาวนิฐิรา    อาจสม
44 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวรรณพงษ์    ทองนำ
1. นางสาวนิรชา    ปักกะโต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................