งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 725
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิกา    เจ็กนอก
2. นางสาวชนาธิป    แก้วมี
1. นางสาวณัฐจิตรา    ปิยะศิริศักดิ์
2. นายณัฐพงษ์    ขุดโพธิ์
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวรรณ    ไชยกุล
2. นางสาวณัฐนันท์    นาภูมิ
1. นางสาวจิราภรณ์    สิงห์จันทร์ลา
2. นายสุบิณ    โปร่งกระโทก
3 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอภิสิทธิ์    อมรพลัง
2. นายธนวัฒน์    กุ้งมะเริง
1. นางเปรมวดี    ยอดมีกลิ่น
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชนก    พึ่งโค
2. นางสาวชนากานต์    คำตัน
1. นายธีรพงศ์    มูลผง
2. นางสาวอภิญญา    ศรีหนองบัว
5 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศรีวรรณ    เทพมาตร์
2. นางสาวอรนุช    ฉิมสันเทียะ
1. ส.ต.ท.ญาดา    รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา    หล่ำจันทึก
6 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธนาพร    สังข์ทอง
2. นางสาวมนัสนันท์    เผยกลาง
1. นายสุเมธ    อุดมรัตน์
7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปฤษฐญา    โกะสูงเนิน
2. นายณัฐพงศ์    สุทธิสน
1. นายสามารถ    กายขุนทด
8 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัฒน์    ปุ่นโพธิ์
2. นางสาวศศิวิมล    เดิ่นกลาง
1. นางสาวอังสนา    ลิตตา
2. นายโชติ    ปะกะตัง
9 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฎฐกานต์    ปฏิโค
2. นางสาวสมฤดี    รุ่นสุวรรณ์
1. นางฤติมา    ลันขุนทด
2. นางวิมลวดี    ศาตะสมิต
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววธัญวรัตน์    บุญเกิด
2. นางสาวณัชชา    ดำเกิงสุนทร
1. นางณัฐนันท์    สกุลอรุณเพชร
2. นายวันเฉลิม    พลศรี
11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาภรณ์    เคยพุดซา
2. นางสาว นัฏฐา    สมอินทร์
1. นางนริศรา    อินสูงเนิน
2. นายสมบัติ    มีดี
12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายรัฐศาสตร์    ยองสันเทียะ
2. นางสาวสุรีย์พร    ตัชธนานุสรณ์
1. นายนรเศรษฐ์    โนใหม่
13 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมา    ทองสุขนอก
2. นางสาวธีระดา    มุ่งเขื่องกลาง
1. นางปัทมา    นิจจอหอ
2. นางสาวสกุลรัตน์    ปลั่งกลาง
14 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปภาวรินท์    นิมาลา
2. นางสาวสุนิษา    แดงสุข
1. นายสายัณห์    วีระพันธ์
15 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธาสินี    เจียมชัยภูมิ
2. นางสาวเกษราภรณ์    ปัจจัยโคถา
1. นางประภา    บุญนิธิ
2. นางสมจิต    สุปัญญเดชา
16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสมฤดี    จันสุก
2. นางสาวพิยดา    วันอ่อน
1. นายพิทยุตม์    สิมมา
17 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐา    สมุทรโคดม
2. นางสาวนิสากร    มากกลาง
1. นายสุรศักดิ์    แสนธิ
2. นางอารีย์    แสนธิ
18 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววิราภรณ์    ตรีไธสง
2. นางสาวสุวรรณเกสร    ชาติเจริญ
1. นายชัยวัฒน์    แก้วกูล
2. นางหยาดรุ้ง    แก้วกูล
19 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายสิทธิชัย    ทั่งทองมะดัน
2. นายสิรภพ    คนโทครบุรี
1. นายนคร    จ่างโพธิ์
20 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวมาริสา    ดีทองหลาง
2. นางสาวอริสรา    ชื่นงูเหลือม
1. นางปุณณภา    จันทร์แสง
2. นายภิรวัฒน์    นะรีรัมย์
21 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายณัฐนัน    หวานขม
2. นางสาวภัทรนันท์    สุวรรณราษ
1. นายนิวัฒน์    นุชสาย
2. นายปรีชา    เหล็งนุ้ย
22 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาดา    ลิมปนเวทย์สกุล
2. นายวิสุทธิ์    จันทร์แจ้ง
1. นายณัฐวุฒิ    แก้วอาจ
2. นายไพทูรย์    เทือกเถาว์
23 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมณพัช    ราชัย
2. นางสาววราภรณ์    เสนารี
1. นายวีรภัทร    ปานาสา
2. นายสุรสิทธิ์    ยอดชลูด
24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายบรรดิษฐ    ข่ากระโทก
2. นางสาวธนสิตา    กิจพัฒนสุข
1. นางจิตรลดา    เอี่ยมกลาง
2. นายธีรนันท์    ฐิติประยูรวงศ์
25 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธนาวุธ    พามี
2. นางสาวเกศินีย์    คีรีสูงเนิน
1. นางฟ้าสาง    บุญช่วย
26 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรสุดา    พันธมาศ
2. นางสาวจรรยา    แก้วรัมย์
1. นายเอกพงศ์    อมรินทร์
27 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐริกา    นัยเนตร
2. นายศตวรรษ    พรหมภูวัลย์
1. นายนฤพงศ์    ฉูดกระโทก
2. นายอนิรุทธ์    อนุรักษ์
28 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอภัสราพร    ภิรมย์ชม
2. นางสาวรัชดา    ไชยจักร์
1. นายอภินันท์    สมฤทธิ์
29 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวนฤมล    พลจันทึก
2. นางสาวพรพิมล    ผาพิมูล
1. ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์    บ่างศรีวงศ์
30 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวภณิดา    จงรวยกลาง
2. นายวิศรุต    มุ่งปั่นกลาง
1. นายประจักษ์    ทองแจ่ม
2. นายประยง    กำประโคน
31 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวไพลิน    ลมสูงเนิน
2. นางสาวโสรยา    ยศจังหรีด
1. นางภัสสร    พ่วงศิริ
2. นางสายชล    ฤทธิกูล
32 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววรนุช    มาศเลิง
2. นายภูมรินทร์    ยะสูงเนิน
1. นางสาวศิริพรรณ    เฟื่องทอง
2. นายศิโรจน์    โฆษวิฑิตกุล
33 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฎฐวดี    ทิศกระโทก
2. นางสาวปัณทิตา    กิ่งนอก
1. นายคมสัน    คำสันเทียะ
2. นายอุดม    ใหญ่กระโทก
34 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายเดชศักดา    อ่อนศรี
2. นายปริวรรต    วงสา
1. นายจิระศักดิ์    ผ่องแผ้ว
2. นายมนัส    ลุนนากัน
35 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวจิราพร    กลิ่นจันทร์
2. นางสาวศศิรัช    ยะสูงเนิน
1. นายชัยวัฒน์    พงศ์ภูพนา
2. นายสายัณห์    นิชารัมย์
36 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุนทรีลักษณ์    ตึกไธสง
2. นางสาวสุมินตรา    กอเงินกลาง
1. นายยุรนันท์    สุขเอี่ยม
37 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวเจนจิรา    แสงจักร์
2. นางสาวสวรส    ปังศรี
1. นางสาวทิพย์สุริยะ    วณิชภาคิณ
2. นายอำนาจ    หิรัญโรจน์
38 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายภูรินท์    ศรีชะโร
2. นายกฤษณะ    กุดนอก
1. นายศิวพัชร    กรายทอง
2. นางสาวอรทัย    สุวรรณดี
39 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวประลิวัน    โผดนอก
2. นางสาวพรชิตา    ตันเจริญ
1. นางสาวดารินทร์    วังโสภา
40 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกรรณิกา    เปลนากลาง
2. นางสาวศิริลักษณ์    ปลื้มกลาง
1. นายประชา    ปราชญาภาณุชาติ
2. นายสายัณห์    พันธุ์บัว
41 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนวพล    ภูฆัง
2. นางสาวกัญญาณัฐ    กันยาสาย
42 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายอภิรัฐ    สุนทรเวช
2. นายกฤษดา    บุญทา
1. นางสาววริศรา    ศรีจักร
2. นางเรณู    หาญสูงเนิน
43 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายอาชาไนย    ศรีดาจักร์
2. นายการัณย์    งามสะอาด
1. นางจรินทร์    กฤษกลาง
2. นายสาธิต    ภักดี
44 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายปฐมพงษ์    เซียมขุนทด
2. นางสาวศิรินทิพย์    ชนขุนทด
1. นายบุญส่งค์    วงค์สุวรรณ
45 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวณิชา    แซสันเทียะ
2. นางสาวนริศรา    เสบขุนทด
1. นายกิตติศักดิ์    พวงสมบัติ
46 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววิไลวรรณ    เวกสันเทียะ
2. นางสาวสุภาพร    อิชชรา
1. นายเถลิงเกียรติ    หวังประสพกลาง
2. นายเลิศวรรธน์    โคตจันทา
47 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายอัษฎาวุธ    โพธิ์ทอง
2. นางสาวอัญชัญ    แลโสภา
1. นายบรรเจิด    ภูมิโคกรักษ์
2. นางสาวบุญเรือน    ทวีสุข
48 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศรีไพร    ชอบมาก
2. นางสาวเบญจวรรณ    นุ่มเกลี้ยง
1. นายเชาวริน    อาจโยธา
49 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพัชริน    เงสันเทียะ
2. นางสาวกุลกันยา    เดิมสูงเนิน
1. นายพีรเชษฐ์    นันทวรรณ
2. นายฤชากร    ศรีปัทมปิยพงศ์
50 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวญานิสา    โม่งปราณีต
2. นางสาวนริศรา    กินขุนทด
1. นายชนะชล    โกสุมภ์
2. นายปิยพล    ถนอมพลกรัง
51 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชุติมณฑน์    รักตรง
2. นางสาวศศิกานต์    วงศ์สันเทียะ
1. นายชนะ    แสงจันทร์งาม
2. นายทรงวุฒิ    พัลวัฒน์
52 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายมรุเดช    ไลนอก
2. นางสาวรัชนก    เตียนขุนทด
1. นายนพดล    กุดแถลง
2. นายนิติศักดิ์    สิงห์มณี
53 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวจีรภา    อินอ่อน
2. นางสาวอริศรา    หวังอุ่นกลาง
1. นายทรงยศ    คุณทะวงษ์
2. นายประสิทธิ์    หวังกลาง
54 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศาริสา    สวนขอม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ปานสันเทียะ
1. นายคมสัน    พรหมคำ
2. นางสาวอาทรทิพย์    สินปรุ
55 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวยศวดี    ศรีทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์    แพวขุนทด
1. นางสาวสุภาวรรณ    อานจำปา
2. นายสุรศักดิ์    กิจขุนทด
56 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวขวัญศิริ    ทุนจังหรีด
2. นางสาวอรัชพร    เหียนขุนทด
1. นายสิริวัฒน์    จันทร์ศรี
2. นางสาวอารมณ์    ชุมสันเทียะ
57 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายภูมินทร์    วิจิตรวารินทร์
2. นายชัชวาล    ถิ่นพุทรา
1. นายอิศศรา    การถาง
58 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจิราพร    นวนไธสง
2. นางสาวศิริทิพย์    นิลศิริ
1. นางสาวจินตรา    จารึกกลาง
59 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจันจิรา    วงศรี
2. นางสาวประภาพร    โหมดนอก
1. นางปาริชาติ    เจริญ
2. นายวิบูลย์    โง้วธนะวัฒน์
60 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอรวรรณษา    รานอก
2. นางสาวนิรดา    พึ่งจันดุม
1. นายมนตรี    มาปะเม
2. นายศิริชัย    สิงห์ทอง
61 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายณัฐศาฬ    คนชาญ
2. นางสาวดมิสา    พลปากดี
1. นายบรรจง    กล้าหาญ
62 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอธิตยา    พรมสอน
2. นายเจษฎา    นาทาม
1. นางสาวปวีณา    บทนอก
2. นายพัสนัย    กันงาม
63 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายอัษฎา    ประภาสรณ์
2. นายวีรศักดิ์    แดนพิมาย
1. นายจักษุพงษ์    พานปรุ
2. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ    กลมกลาง
64 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนภาพรรณ    จันทะกล
2. นางสาวศศิกานต์    แวงมั่ง
1. นายคมสัน    สายสุทธิชัย
2. นายจิรยุทธ    เกียรติชัยพัฒน
65 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววรรณิษา    ประกอบ
2. นางสาวอรอุมา    บุญเมือง
1. นายฐาปกรณ์    โชติพันธ์
66 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปภาวดี    คันทอง
2. นางสาวจิรัฐิติกาล    ลำพึง
1. นายนายพิศ    พานไหม
67 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพัณณิตา    เทพนอก
2. นางสาวศศิกานต์    อินทชัย
1. นายสุริยันห์    ลาอ่อน
68 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปาริชาติ    ทองดี
2. นายปฏิภาณ    ไชยสิทธิ
1. นางสุวิมล    กลิ่นโพธิ์กลาง
69 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศศิธร    พาเทพ
2. นางสาวณัฐมล    ปฏิตัง
1. นายมนตรี    วาดพิมาย
2. นายสมบัติ    กล้าหาญ
70 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายโสภณ    สังข์ทุ่ง
2. นายวชิระ    บุญอุ้ม
1. นางสาวมณีนุช    ทำกิน
2. นายเบ็ญกาย    ต่วนไธสง
71 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวณัฏฐริณีย์    จันทร์แก้ว
2. นางสาววิชุดา    สุคุณา
1. นายนันทิวัฒนะ    พาบุดดา
2. นายสุกิจ    สีชมภู
72 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเกรียงไกร    แก้วสระน้อย
2. นางสาวศศิภา    เส็งแก้ว
1. นายฉลาด    ขจรภพ
2. นายวิภพ    พันธุ์ควณิชย์
73 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวีรพงษ์    ดวงจิตร
2. นางสาวจิราพร    ศรีบุรินทร์
1. นางทัศนีย์    อุปมายันต์
2. นายศตวรรษ    โนนงาม
74 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชลธิชา    ผินนอก
2. นางสาวอิสรา    ชัยภูธร
1. นายธนา    ธนะทองพิทักษ์
2. นายปกรณ์    รองศักดิ์
75 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววิลัยพร    มนกา
2. นางสาวธนธิป    เพิ่มพูน
1. นางปาริชาติ    กุุลไธสง
76 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสกุลรัตน์    ทิพย์ธรรมมา
2. นางสาวสิรินทรา    สายสามพราน
1. นายพรคิด    ถือมาลา
2. นายสาโรจน์    มณีมาส
77 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายชุติพันธ์    จารุบุณย์
2. นายนราธิป    สายสินทอง
1. นายอภิวัฒน์    ทิพยอนันต์กุล
78 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอนัญพร    คำขุ้ย
2. นางสาวกัญญารัตน์    หินดง
1. นายประวิทย์    อุทัยแพน
2. นางสาวอัจฉรา    จันเขียด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................