งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงระพีพรรณ    เสือสูงเนิน
2. เด็กหญิงปานิตา    บุญประจง
1. นายณัฐพงษ์    ขุดโพธิ์
2. นางสาวประกายแก้ว    ชวาบ
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    หน่อทองหลาง
2. เด็กหญิงชุลิตา    เหมะธุรินทร์
1. นางสาวจิราภรณ์    สิงห์จันทร์ลา
2. นายสุบิณ    โปร่งกระโทก
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปรมี    ซ้ายขวา
2. เด็กหญิงสุชาวดี    หน่ายโคกสูง
1. นายธีรพงศ์    มูลผง
2. นางสาวอภิญญา    ศรีหนองบัว
4 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปารมี    หุ่นจะบก
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ธรรมดี
1. ส.ต.ท.ญาดา    รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา    หล่ำจันทึก
5 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนนต์ศิชา    รั้งกลาง
2. เด็กชายณัฐดนัย    แยกรัง
1. นายณรงค์    ทองป้อง
2. นางนิศาชล    มณ๊วรรณ
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรณัฐ    แก่นสันเทียะ
2. เด็กชายสรวิชญ์    เลิศสงคราม
1. นายสุภาส    ค้าขาย
7 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญทิมา    นนชาตรี
2. เด็กหญิงสุนันทา    เลิศสันเทียะ
1. นางสาวอังสนา    ลิตตา
2. นายโชติ    ปะกะตัง
8 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริ    พงษ์สมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    จักพุดซา
1. นางพรทิพย์    ประยูรคำ
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัชพร    อาจศึก
2. เด็กหญิงรดา    ทองสืบแสง
1. นางสาวดวงกมล    คุณสา
2. นายวันเฉลิม    พลศรี
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุญณิตา    เนื่องภักดี
2. เด็กหญิงพลอยชมภู    ฮ่มป่า
1. นางพรชนก    มาพรศรี
2. นายวิญญา    นาใจรีบ
11 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุณฑริกา    ติจันทึก
2. เด็กหญิงพิจิตรา    น้อยบุตร
1. นายยุทธชัย    พลสมบัติ
12 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปลายตะวัน    นิยมนา
2. เด็กหญิงศิริภัสสร    รอดสุวรรณ์
1. นายสยาม    คล้อยกลาง
2. นางสุภาพรรณ    สุดกลาง
13 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฑุลิกา    ชื่นชมศาสตร์
2. เด็กหญิงสิทธิลักษณ์    หลักหาญ
1. นายนุกูล    ยนพิมาย
14 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรไพริน    ฤทธิ์เดช
2. เด็กหญิงจินดารัตน์    มั่นคง
1. นางประภา    บุญนิธิ
2. นางสมจิต    สุปัญญาเดชา
15 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทริษณี    สุขบัน
2. เด็กหญิงจิดาภา    เฉลิมจารย์
1. นางคนึงนิตย์    ถ้ำเพชร
2. นายณรงค์    สิทธิเวช
16 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมนสิชา    ประพะลา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    บุญมา
1. นายชัยสิทธิ์    เทินสะเกษ
17 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิตติมา    แสงมณี
2. เด็กหญิงภัชราภา    มุงกระโทก
1. นางสาวปภัสสร    ศิริสวัสดิ์
18 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพชรลดา    จีบโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    รอดรักษา
1. นายสุรศักดิ์    แสนธิ
2. นางอารีย์    แสนธิ
19 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธินี    แสนศรี
2. เด็กหญิงชรินทร์ธร    บุตรนอก
1. นายชัยวัฒน์    แก้วกูล
2. นางหยาดรุ้ง    แก้วกูล
20 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    แมงเกษม
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ชะวาลา
1. นายนคร    จ่างโพธิ์
21 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    ชายทวีป
2. เด็กหญิงฐิติกานต์    คบทองหลาง
1. นายภิรวัฒน์    นะรีรัมย์
2. นายอาภากร    ดาโม้
22 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    คำอุด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    จำปี
1. นายนิวัฒน์    นุชสาย
2. นายปรีชา    เหล็งนุ้ย
23 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนนทิยา    ปัจจัยโคถา
2. เด็กหญิงสุภาวดี    หาญศรี
1. นายวิชัย    เพชรสุข
2. นายอดุลย์    งามดี
24 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยธิดา    แลไธสง
2. เด็กหญิงอารียา    ปุเลทะตัง
1. นายวีรภัทร    ปานาสา
2. นายสุรสิทธิ์    ยอดชลูด
25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    จำพิมาย
2. เด็กหญิงพรรณพนัช    จักรกระโทก
1. นางสาวจิตรลดา    จิตพิมาย
2. นางสาวณลิณี    จักสาร
26 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงระพีพรรณ    รักศรี
2. เด็กหญิงวริสรา    เจียกโคกกรวด
1. นางฟ้าสาง    บุญช่วย
27 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชัยเจริญ
2. เด็กหญิงกานติมา    คะเลรมย์
1. นายเอกพงศ์    อมรินทร์
28 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    ขาวศรี
2. เด็กชายสรศักดิ์    บุญเพิ่ม
1. นายนฤพงศ์    ฉูดกระโทก
2. นายอนิรุทธ์    อนุรักษ์
29 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษฎิ์ชพล    พรมรักษา
2. นายธีรวัฒน์    จันทร์สระน้อย
1. นายอภินันท์    สมฤทธิ์
30 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิรงค์รอง    คะแนนกลาง
2. เด็กหญิงสิราพร    คงชุมชื่น
1. นายประยง    กำประโคน
2. นางสาวสุนทรี    หมั่นวาจา
31 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    กลั่นจะโป๊ะ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    แก้ววิเศษ
1. นายจักรพงษ์    พร่องพรมราช
2. นางสาวพรพิชชา    พรมมี
32 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอุมาพร    แฟงตะคุ
2. เด็กหญิงเกศณี    ดีพรมราช
1. นางสาวศิริพรรณ    เฟื่องทอง
2. นายศิโรจน์    โฆษวิฑิตกุล
33 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    พิมพ์กระโทก
2. เด็กหญิงนัทฐาภรณ์    แสงรัมย์
1. นายปัญญา    สิทธิเสือ
2. นายสมบูรณ์    ปราณีตพลกรัง
34 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    ชอบป่า
2. เด็กหญิงธณธรณ์    คลองบ่อ
1. นายสมชาติ    ทิศกระโทก
2. นายเลอสรร    พามขุนทด
35 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชิดชนก    เมืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงพลอยพรรษา    รัตนวงษ์
1. นายชัยวัฒน์    พงศ์ภูพนา
2. นายสายัณห์    นิชารัมย์
36 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงทัศนีย์    เขียนโคกกรวด
2. เด็กหญิงศุภรดา    เขื่อนรัมย์
1. นางสาวอนงค์    ทองสกูล
37 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสิริมา    หนูน้อยจันทึก
2. เด็กหญิงเขมิกา    โขงรัมย์
1. นางสาวทิพย์สุริยะ    วณิชภาคิณ
2. นายอำนาจ    หิรัญโรจน์
38 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศาธิตา    ตรีวัชรานนท์
2. เด็กหญิงกนกภรณ์    ขอมั่งกลาง
1. นายศิวพัชร    กรายทอง
2. นางสาวอรทัย    สุวรรณดี
39 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    หวังปรุงกลาง
2. เด็กหญิงม่อนแก้ว    โพธิ์ สุนทร
1. นายภณสุภัค    พรมวิเศษ
40 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรรณนิพร    อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงสิริญา    มุ่งอ้อมกลาง
1. นางสาวดารินทร์    วังโสภา
41 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงไพลิน    กอฟัก
1. นายประชา    ปราชญาภาณุชาติ
2. นายสายัณห์    พันธุ์บัว
42 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชนิสรา    คะเวรัมย์
2. เด็กหญิงพาณิภัค    ภูมิโคกรักษ์
1. นางศิริมิตร    ศิลาน้ำเงิน
43 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปิยดา    จากสูงเนิน
2. เด็กหญิงเอื้อมพร    ฟุงสูงเนิน
1. นางสาววริศรา    ศรีจักร
2. นางเรณู    หาญสูงเนิน
44 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงขจีวรรณ    สุมาลัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    ฉอสันเทียะ
1. นายณรงค์ศักดิ์    มูกขุนทด
2. นายมานะ    ปิ่นขำ
45 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสถาพร    คณารักษ์
2. เด็กหญิงมริดา    แสงสว่าง
1. นายรัตนศักดิ์    จันทรรวงทอง
46 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอภิภาวดี    ครึ้มค้างพลู
2. เด็กหญิงพรนภัส    มืมขุนทด
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนุช    อบอุ่น
2. นายอภิสิทธิ์    พูลกลาง
47 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนริศรา    ไพลกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีเมือง
1. นายธนากร    ธรรมเที่ยง
2. นางนฤมล    ทองภักดี
48 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงทิพย์มณี    กุดขุนทด
2. เด็กหญิงปาริชาต    ขำมะลัง
1. นายบุญส่ง    วงค์สุวรรณ
49 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภัทรจาริน    เจ๊กจันทึก
2. เด็กหญิงจันทรัสม์    เที่ยงสันเทียะ
1. นายกิตติศักดิ์    พวงสมบัติ
50 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักรภัทร    รอดพังเทียม
2. เด็กหญิงกวิสรา    แคงสันเทียะ
1. นายกฤษดา    ชาญวิจิตร
2. นางพัชรีย์    ตะเคียนเกลี้ยง
51 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปรารถนา    ดวงจิตร์
2. เด็กหญิงศิรินภา    พลสิทธิ์
1. นายบรรเจิด    ภูมิโคกรักษ์
2. นางสาวบุญเรือน    ทวีสุข
52 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปานรวี    แผ่วสูงเนิน
2. เด็กหญิงกัญญา    ลางสันเทียะ
1. นายสมชาย    หวังล้อมกลาง
2. นายเชาวริน    อาจโยธา
53 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเก็จมณี    เทียนพลกรัง
2. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์    ศรีโสภา
1. นายพีรเชษฐ์    นันทวรรณ
2. นายฤชากร    ศรีปัทมปิยพงศ์
54 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปฐมวรรณ    จำปาทอง
2. เด็กหญิงลักษิกา    เข็มลัง
1. นายชนะชล    โกสุมภ์
2. นายปิยพล    ถนอมพลกรัง
55 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี    เซียงหนู
2. เด็กหญิงปฏิมา    เหมทานนท์
1. นายทรงวุฒิ    พัลวัฒน์
2. นายยุทธภัณฑ์    เสิงกำปัง
56 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวาสนา    มุ่งรายกลาง
2. เด็กหญิงสุพิชญา    วันทองหลาง
1. นายจิรายุทธ    จังหวัดกลาง
2. นางนันทิยา    ผันกลาง
57 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงลักษมีวัณย์    กลึงกลางดอน
2. เด็กหญิงนนทกร    แก้วกล้า
1. นายคมสัน    พรหมคำ
2. นางสาวอาทรทิพย์    สินปรุ
58 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    อ่องสันเทียะ
2. เด็กหญิงวิภาวัส    โชมขุนทด
1. นางสาวสุภาวรรณ    อานจำปา
2. นายสุรศักดิ์    กิจขุนทด
59 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกุสุมาภรณ์    คำเขียว
2. เด็กหญิงหฤทัย    หนองสระ
1. นายสิริวัฒน์    จันทร์ศรี
2. นางสาวอารมณ์    ชุมสันเทียะ
60 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชลธิชา    เฉื่อยกลาง
2. นางสาววาสนา    นาคพลกรัง
1. นายอิศศรา    การถาง
61 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    จอดนอก
2. เด็กหญิงกมลนิตย์    จิรเจษฎา
1. นางสาวดารารัตน์    ชาวสวน
62 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชลธิชา    มัดทุ
2. เด็กหญิงรพีพรรณ    สุดไธสง
1. นางภัณฑิลา    จันทีนอก
2. นายวิบูลย์    โง้วธนะวัฒน์
63 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายจิรครินทร์    กิ่งนอก
2. เด็กหญิงกัญจน์อมล    เก่งนอก
1. นายมนตรี    มาปะเม
2. นายศิริชัย    สิงห์ทอง
64 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์    จันทร์วัน
2. เด็กหญิงปณิดา    สนนอก
1. นายชัยวัฒน์    สร้อยสละ
65 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงนนท์นี่    แตะยา
2. เด็กชายภูมินทร์    รวดเร็ว
1. นางสาวปวีณา    บทนอก
2. นายพัสนัย    กันงาม
66 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายโกวิทย์    ศรีนอก
2. เด็กหญิงดาวเรือง    การะเกษ
1. นายจักษุพงษ์    พานปรุ
2. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ    กลมกลาง
67 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจิดาภา    จำปาทอง
2. เด็กชายจักรกฤษ    ลีรัตน์
1. นายปิยะ    ทองรักษ์
2. นายสรายุทธ    วงศ์พัฒนชัย
68 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงรพีพรรณ    โพธิ์สอน
2. นางสาวสุพรรษา    โพธิขำ
1. นางสาวรำไพ    พงษ์ศรี
69 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเอมิกา    คำไผ่
2. เด็กชายอดิศร    แสวงสุข
1. นางสาวนวรัตน์    ปิตุรงค์
70 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพรพิมล    จวงการ
2. นางสาวสุธาศิณี    แก้วมาศ
1. นายนายพิศ    พานไหม
71 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงภัทรจาริน    เทพนอก
2. เด็กชายปฐมพร    ฝากไธสง
1. นายวีรยุทธ    พุฒขุนทด
72 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายโชติตระกูล    เข็มพิมาย
2. เด็กชายภูมิภัทร์    นาดี
1. นายไกรจิตร์    อมัติรัตนะ
73 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจิตตราภา    ใจเร็ว
2. เด็กชายภูวดล    นาคดี
1. นายธีรภัทร    พันสาง
2. นายสุมิตทรา    มีระหันนอก
74 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจิรโชติ    ศรีสำราญ
2. เด็กหญิงนันทิยา    อยู่สอน
1. นายนันทิวัฒนะ    พาบุดดา
2. นายสุกิจ    สีชมภู
75 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายณรงค์ชัย    ชะใบรัมย์
2. เด็กหญิงชลธิชา    แน่นอุดร
1. นายฉลาด    ขจรภพ
2. นายวิภพ    พันธุ์ควณิชย์
76 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายฉัตรมงคล    มุ่งรวยกลาง
2. เด็กชายวัชรากร    อุปัชฌาย์
1. นายกรวิทย์    รักษ์ศักดิ์ศิริ
2. นายวรเศรษฐ์    ถนอมในเมือง
77 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจักรรินทร์    ชาลีโคตร
2. เด็กหญิงอมลณัฐ    วิมลธาดา
1. นางสาวชมภูนุช    เด็ดดวงรัมย์
2. นายสมบัติ    จุปมัดถา
78 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงคัทลียา    นิธิวรรณกิจ
2. เด็กชายนฤมล    นามฮุ้น
1. นายธนา    ธนะทองพิทักษ์
2. นายปกรณ์    รองศักดิ์
79 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพงศ์กร    บัวแพ
2. เด็กหญิงธิติมาพร    ดีรบรัมย์
1. นายวรกิจ    เกียรติไกรศักดิ์
80 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงมัณฑนา    ตุ้ยพิมาย
2. เด็กหญิงสุขใจทิพย์    หาญนอก
1. นายจักรกฤษณ์    ไพราม
2. นายศิวาวุธ    จันทร์กรูด
81 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงศศิธร    แป้นสุขา
2. เด็กหญิงปวีณา    ทุ่งจันทร์
1. นายอภิวัฒน์    ทิพยอนันต์กุล
82 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    จันทร์ดม
2. เด็กหญิงรัชดาพร    อะนุษร
1. นายประวิทย์    อุทัยแพน
2. นางสาวอัจฉรา    จันเขียด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................