งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 723
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพกานต์    ชนะสูงเนิน
2. นางสาวมัทณา    มนทองหลาง
3. นางสาวรุจิรา    ดำละกอ
4. นางสาวปิยวรรณ    อินพะเนา
5. นางสาวพันธุ์ดา    โพนแก้ว
6. นางสาวชลธิชา    พละสิม
7. นางสาวปรียาภรณ์    ทานกระโทก
8. นางสาวชลธิชา    จิตตโชติ
9. นายอัมรินทร์    คิดพ่อค้า
10. นายพัฒนพงษ์    มวยคล่อง
1. นายธีระกุล    นนกระโทก
2. นายปกรณ์วิชญ์    เสนาะ
3. นางประภา    บุญนิธิ
2 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปทุมวดี    บาตรโพธิ์
2. นางสาวณัฐภัทร    เติมขุนทด
3. นางสาวณภัทร    เติมขุนทด
4. นางสาวจุรีรัตน์    ใจทน
5. นางสาวณัฐฐินันท์    สนิทพันธ์วงษ์
6. นางสาวจุฑามาศ    จันทร์สวัสดิ์โคกสูง
7. นางสาวปัญญาพร    เจริญ
8. นางสาวสัจจาริณี    แก้วนาพันธ์
9. นางสาวสายรุ้ง    ใจทน
10. นางสาวแพรวพรรณ    ฉิมเดช
1. นางฉวีวรรณ    เกียรติชัยพัฒน
2. นายปิยะ    ทองรักษ์
3. นายสรายุทธ    วงศ์พัฒนชัย
3 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................