งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 722
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายบุญพบ    สุตะพันธ์
1. นางสาวปิยธิดา    เสรีเบญจพล
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปราชญ์เปรื่อง    เพ็ชรจอหอ
1. นางสาวรินภัทร    บุตรศรีภูมิ
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลลักษณ์    พินนอก
1. นางอุบลรัตน์    มากจันทึก
4 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวทัศนนันท์    แต้มสันเทียะ
1. นางสาวต้องจิต    ชนยุทธ
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราภรณ์    ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
1. นายกิตติพงษ์    บุตรดีพรม
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภูษณิศา    หลาวทอง
1. นางสาวชนนิกานต์    ชมชื่นดี
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายบุญญฉัตร    นิ่มกระโทก
1. นายระพิน    โสคำแก้ว
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศรุตา    สายขุนทด
1. นางนิภาพร    จันทร์อาภาท
9 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิธร    สกุลสุขศิริ
1. นางสาวอาทิติยาภา    พลแก้ว
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนุชจรินทร์    ชิงเมืองปัก
1. นางชุติมา    อินมะดัน
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายนรสิงห์    จันทะสาร
1. นางสาวจุรีวรรณ    กำเนิด
12 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุกัญญา    ตวยกระโทก
1. นางสาวดัชนีย์    ถ้ำกระโทก
13 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงกมล    แคนงูเหลือม
1. นางวาสนา    จ่างโพธิ์
14 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดาพร    โพธิ์ปานพะเนาว์
1. นางสาวสุวรรณา    ใคร่กระโทก
15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิญญา    สูงพิมาย
1. นางดารณี    ทองนำ
16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอธิษฐ์    มีภุมรินทร์
1. นางสาวนภัสสร    ปัดตะคุ
17 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริลักษณ์    ศรียันต์
1. นางสาววรัชยา    ถามูลเลศ
18 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายศุภกฤต    ริมจันทร์
1. นางสาวสุภาวดี    ชาวเสมา
19 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายเจตน์สฤษดิ์    อินทรณรงค์
1. นางสาวสุรียพัชร์    ของสระน้อย
20 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายภาคภูมิ    ผาดี
1. นางสาวณัฐวดี    รำพรรณนิยม
21 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววิภาวี    เจ้ยไธสง
1. นางสาวเบญจวรรณ    บุ่งง้าว
22 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพลอย    อินนาราช
1. นางปิยรัตน์    ปานพิมพ์
23 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววชิราภรณ์    แท่นเต
1. นางสาวสุภาภรณ์    คูณขุนทด
24 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววฤนดา    สุมนนอก
1. นายอิสริยะ    อิ่มกระโทก
25 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสาวิทย์ตรี    วรรณศรี
1. นายรุ่งโรจน์    รักษาสุวรรณ
26 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายเมธี    ศรีบุรินทร์
1. นางสาวรัญวิษาพัทธุ์    ปราบมาลัย
27 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวปิยะฉัตร    นราเลิศ
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ    แก้วกำชัย
28 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายณัฐดนัย    สวัสดิ์ธรรม
1. นางปิยะนุช    พรหมรัตนไพศาล
29 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนครินทร์    นาคคำ
1. นางสาวภัทรานิษฐ์    สิทธิจันทร์เสน
30 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภาภรณ์    มอญสันเทียะ
1. นางชลลดา    เลิศสงคราม
31 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวชิรวิทย์    กันขุนทด
1. นางสาวเพลินพิศ    กุลขุนทด
32 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววาสนา    มงคล
1. นางสาวอนุสรณ์    ลุยตัน
33 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายณัฏฐพล    เข็มอินทร์
1. นายสนาญชัย    วงษ์ชาลี
34 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5
35 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกลักษณ์    จงคอยกลาง
1. นางสาวบุษรา    ลายทอง
36 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุฑาทิพย์    ดีเพ็ง
1. นายกรแก้ว    กล้าหาญ
37 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวประกายฝัน    นามวาท
1. นายสุขุม    อินทรทะ
38 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุดารัตน์    พนมศิลป์
1. นายมนตรี    มีศิลป์
39 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนริสา    มาดี
1. นางรุ่งนภา    โกวิทธนภูวดล
40 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายสรัล    แสงจันทร์
1. นางสุรีย์    เตียศิริ
41 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวภัทรสุดา    ภาแกดำ
1. นายมนูญ    มูลบุญ
42 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเพชรดาว    สียางนอก
1. นางแอนนา    วัฒโน
43 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุดารัตน์    แคะสูงเนิน
1. นางสาวณัฏฐิรา    ศรีไสยา
44 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายศุภชัย    วินดี
1. นางอัญชลี    ลับสันเทียะ
45 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวดาวดึงส์    อินทสงค์
1. นายพงษ์นรินทร์    เจริญรัมย์
46 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอดิรุจ    กองมณี
1. นายทรงยศ    โพธิ์นอก
47 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอนุรักษ์สกุล    นุ่มแก้ว
1. นางวรัชฎา    ครองยุติ
48 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธนาวุฒิ    ค้าขาย
1. นางสาวพิมพ์ประภา    วรรณา
49 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายคฑาวุธ    เพ็งศรี
1. นางสาวประสงค์    โพยนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................