งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 721
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณภัทร    กิตติวรโชติ
2. เด็กหญิงอนงนาฏ    กวางทอง
1. นายสุริยา    คนขยัน
2 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร    ศิริจารุพันธุ์
2. เด็กชายภาสวิชญ์    ศรีรักษ์
1. นางสาวปิยธิดา    เสรีเบญจพล
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายมนัส    พันธ์มะณีย์
2. เด็กชายรัฐรวี    ธูปอ่อน
1. นางสาวรินภัทร    บุตรศรีภูมิ
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภัทร    รัตนารักษ์
2. เด็กชายศิวกร    พลคำแก้ว
1. นางประภาวรินทร์    โฮชิน
5 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    วงษ์เสนา
2. เด็กชายคุณานนต์    สุรีย์
1. นางสาวต้องจิต    ชนยุทธ
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐชนน    เอี่ยมสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐภัทร    กระแสโสม
1. นางสาวณัฐพร    ศิริประกอบ
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ศรียางค์
2. เด็กหญิงวีรินทร์    คุ้มพิทักษ์
1. นางบงกช    สุวรรณเบญจกุล
2. นางสาวสมส่วน    สมสะอาด
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวนัฐศกานต์    เพ็ชรหมื่นไวย
2. เด็กหญิงนฤมล    นุชแก
1. นางเสาวณีย์    สวนสินไทย
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนุธิดา    อุตมะพงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณรี    เลิศศรีศิลป์
1. นางสาวบัวคำ    จำปา
10 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิชา    โนนพลกรัง
2. เด็กหญิงปลายฝน    ช่องฉิมพลี
1. นางสาวศศิวิมล    เกิดหมื่นไวย
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิลทิพย์    สุนทรผอบทอง
2. เด็กชายธีธวัช    อินมะดัน
1. นางสาวนิภาพร    หาญยิ่ง
2. นางมารยาท    เทพกลาง
12 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนสรณ์    ศิริรัตนพงษ์
2. เด็กชายรวิชญ์    หินสูงเนิน
1. นางสาวอภิญญา    แจ่มเจริญ
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรเวช    นวนกระโทก
2. เด็กหญิงศศิธร    รากพุดชา
1. นางสาวภัทรียาภรณ์    จิตรบุญมา
14 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบรรณรต    โมสืบแสน
2. เด็กหญิงนัทติกา    ไพรงาม
1. นายประดิษฐ์    พุทธานุ
15 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายติณณภพ    เพร็ชสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    ถิ่นดอนหวาย
1. นางสาววรัทยา    นากระโทก
2. นางอังควิภา    ทองเกษม
16 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชลชาติ    ถ้ำพุดชา
2. เด็กชายพีรพัฒน์    มามะเริง
1. นางสาวสุวรรณา    ใคร่กระโทก
2. นางอภิญญา    มนัสพรหม
17 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฉัตรวิมล    ซาสอนตา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ดำรงค์
1. นางดารณี    ทองนำ
18 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพฤกษา    แพงศรี
2. เด็กชายอโณทัย    เกลอกระโทก
1. นางสาวชุตินิษฐ์    กฤษฎิ์ธนันกูล
2. นางสาวสุชาดา    กล่องพุดซา
19 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปอรรัตน์    งามสง่า
2. เด็กหญิงต้นฝน    ประภาวิสุทธิ์
1. นายกฤตย์    คงสิม
2. นางสาววรัชยา    ถามูลเลศ
20 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิสร    อิ่มกระโทก
2. เด็กหญิงณิชากร    เสนมิม
1. นางสาวศรัณยา    สีพบ
21 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพงษ์พิษณุ    ทองแย้ม
2. เด็กชายอภิพงษ์    พรเพ็ญ
1. Miss Florifer    Rabor
2. นางสาววลีรัตน์    มุ่งรวยกลาง
22 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญณัฏฐ์    นิราชสูงเนิน
2. เด็กหญิงกุลนิดา    หาดกระโทก
1. นางสาวสุภาวดี    ชาวเสมา
23 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขนิษฐา    มาลัยพลอย
2. เด็กหญิงวรรณพร    ภูมิเจริญ
1. นางสาวณัฐวดี    รำพรรณนิยม
2. นางศุภกานต์    สิตวงษ์
24 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวิทยา    เปรมโยธิน
2. เด็กหญิงวัลลิณี    เสียงอ่อน
1. นางสาวจุฑามาส    ฉ่ำสูงเนิน
2. นางสาวเกษร    แหวนมุก
25 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนพร    ดอนเปตรง
2. เด็กหญิงมนัสวี    บนใหม่
1. นางนงค์นาถ    ตุดาลจิตติ
2. นางสาวปาริชาติ    ผินภักดี
26 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุษรินทร์    รังด่านจาก
2. เด็กหญิงพิณนภา    ศรีวิพัฒน์
1. นางเกศสุดา    เลือดกระโทก
27 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอำไพพร    มุขจร
2. เด็กหญิงสุทธิดา    จำปาเทศ
1. นางสาวสุภาภรณ์    คูณขุนทด
28 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายติณณภพ    จุ้ยเดช
2. เด็กชายวันชัย    มาตรา
1. นางณิชารีย์    เทียมรักษ์
2. นางสาวสุภารี    กว่างสนิท
29 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายศุภนัฐ    นุชคล้าย
2. เด็กชายพัฒนพงษ์    นาคสูงเนิน
1. นางสาวสุดารัตน์    นาคแท้
30 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนภิสา    เภาแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติยา    ยิ่งนอก
1. นางสาวรัญวิษาพัทธุ์    ปราบมาลัย
31 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายเอเดนท์    เปรมิ้นท์ โอ
2. เด็กหญิงปวรวรรณ    ณิลังโส
1. นางชวนชม    หงษ์ทอง
2. นางลัสติพร    พิชัย
32 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายธาดาวัฒน์    แซ่เตียว
2. เด็กหญิงวริศรา    ขลุ่ยทอง
1. นางสาวนริศรา    วงศ์วีระประเสริฐ
2. นางปิยะนุช    พรหมรัตนไพศาล
33 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    ไวสูงเนิน
2. เด็กหญิงอนุธิดา    อยู่สันเทียะ
1. นางสาวภัทรานิษฐ์    สิทธิจันทร์เสน
2. นางรุ่งนภา    สีปากดี
34 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    พิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงอรัญญา    สอนอินทร์
1. นางชลลดา    เลิศสงคราม
2. นางสาวศิริพร    ชาญเจริญ
35 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    เรืองชาญ
2. เด็กหญิงพัชรพร    ธงสันเทียะ
1. Mr.Maxwell    Rymbai
2. นางตาริกา    ใจกันธิยะ
36 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายคงคา    ใจมั่น
2. เด็กชายธนัฏชัย    กุลรัตน์
1. นางสาวธันยาภรณ์    เกงขุนทด
37 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรุณี    ตีบจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติพร    กิตติวิทยาธร
1. นางสาวนงค์นุช    มิสา
2. นางรุ่งฤดี    อัดอั้น
38 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนภูมิ    สำลีด่านกลาง
2. เด็กหญิงพัชรพร    อินไกร
1. นางสาวกรชวัล    สุวรรณกลาง
39 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายศราวุธ    โอดจันทึก
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    พงษ์พันธ์
1. นางพรรเพ็ญ    ขวางกระโทก
2. นายสนาญชัย    วงษ์ชาลี
40 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายรัฐภูมิ    บุญใบ
2. เด็กชายจักรี    กุสันเทียะ
1. นางสาวรังสุรางค์    ทองเงิน
2. นางสาวรุ่งนภา    เกทษร
41 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    หวินกำปัง
2. เด็กหญิงรัชชนก    มณีชื่น
1. นางอารีรัตน์    ขอผลกลาง
2. นายอุดมยุทธ์    กลิ่นธงชัย
42 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณนณภพ    สุขธ์สบาย
2. เด็กชายกิตติธัช    แช่มขุนทด
1. นางศรัณยพัชร์    พัชรกิจโกมล
43 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปิยนุช    หัตจิต
2. เด็กหญิงปาลิตา    ปะกังเวสัง
1. นายสุรธีร์    รวงน้อย
2. นายสุรพล    แฉล้มจิตร
44 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอภัชญานันท์    กุยวาปี
2. เด็กหญิงปานตะวัน    บุญเต็ม
1. นางสุกัญญา    ขีดเข้ม
45 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงโสภาพรรณ    ภายไธสง
2. เด็กหญิงัณัฐฐินันท์    ทองโชติ
3. เด็กหญิงัณัฐฐินันท์    ทองโชติ
1. นายมนตรี    มีศิลป์
2. นางสาววนิดา    ทวยสูงเนิน
46 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    ไลนอก
2. เด็กหญิงวรัญญา    แสนสุข
1. นายธัชกร    ชนม์นภัทร
2. นางสาวศศิธร    แสนภูมี
47 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    มาร์แชล
2. เด็กหญิงนิตยา    นานอก
1. นายมนูญ    มูลบุญ
2. นายศราวุธ    พรศรี
48 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงภัทรมน    ทันมา
2. เด็กหญิงนภัสสร    จินารักษ์
1. นางสุภาพร    เกษนอก
49 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    สวนหนองปลิง
2. เด็กหญิงชาลิสา    โลไธสง
1. นางสาวดวงใจ    ใจตรง
50 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพิชญา    ดาลุนสิม
2. เด็กหญิงศิริพร    อินทร์ทอง
1. นางแอนนา    วัฒโน
51 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวรปรัชญ์    เกือนสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ฉายพิมาย
1. นางพรทนา    แขพิมาย
2. นางสาวสุวรรณี    พูนดี
52 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุพรรณิภา    ซองผม
2. เด็กหญิงปัญญาพร    หินกอก
1. นายพงษ์นรินทร์    เจริญรัมย์
2. นางละออง    วงษาเวียง
53 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจิตสุภา    ไพรพฤกษ์
2. นางสาวอัจฉรา    ใยพันธ์
1. นายทรงยศ    โพธิ์นอก
54 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายคมสยาม    โสภา
2. เด็กหญิงนภสร    บุญเที่ยง
1. นางสาวชนากานต์    สอนไธสง
2. นางสาวศิศิร์กาญน์    วงษ์ขันธ์
55 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุธารินี    จันหอม
2. เด็กหญิงไอลดา    จันทร์ศรี
1. นายสมคิด    ทิชัย
56 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงดาหรา    เสาะไธสง
2. เด็กหญิงสุชัญญา    เลื่อยไธสง
1. นางสาวจุฑารัตน์    เกษนอก
2. นางปฐมาวดี    ศรีคราม
57 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงศิริวิภา    มินพิมาย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ศิริมา
1. นางสาวประสงค์    โพยนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................